”Attorneys” verksamhetsinriktning

Attorney som är ett varumärke ägt av Esquire AB arbetar med Familjerätt, Privatjuridik, Förvaltningsrätt och Affärsjuridik.

Attorney har under många år biträtt företag och enskilda personer, och på olika sätt medverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre och medelstora ägarledda företag.

Inom Attorney finns kompetens för att lösa såväl små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag samt för privatpersoner.

Värdegrund
Attorneys värdegrund kan sammanfattas i följande tre kärnvärden.

Lojalitetsskapande kreativitet
Engagemang för att skapa fungerande lösningar för klienterna.

Kontaktskapande kommunikation
Attorney vill ha en löpande dialog med klienten för att öka förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra situationen och förebygga att negativa effekter påverkar uppdraget såväl för klienten som för Attorney.

Tillväxtskapande partnerskap
Vi vill utveckla och förbättra Attorney och våra tjänster men också utveckla förståelsen bland klienterna och deras förhållningssätt till juridiska frågor samt deras verksamhet eller privata situation.

Sekretess
Det är av största vikt att klienternas integritet skyddas. Den information som Attorney får ta del av är många gånger av den art att den kan skada klienten på ett eller annat sätt om informationen felaktigt kommer till tredje mans kännedom. Det förtroende som ges Attorney
måste förvaltas och vårdas. Attorney iakttar därför givetvis sekretess när det gäller våra klienter i enlighet med god sed och svensk lag.

”Code of Conduct”
Attorneys ”Code of Conduct” är vägledande tankar för det sätt Attorney och våra partners bör arbeta och ej bindande avtalsregler mellan Attorney och klienten. Eftersom varje klient är unik skall Attorneys ”Code of Conduct” ses som en etisk ambitionsnivå för Attorneys medarbetare och partners och ej som ett avtalsinnehåll mellan Attorney och klienten eller
tredjeman i sig.

§1 Våra jurister skall i första hand, som oberoende rådgivare, visa trohet och lojalitet mot Klienten.

§2 Attorney skall inte verka för något som är uppenbart fel och vi skall inte påverkas av egna fördelar eller obehag.

§3 Attorney skall med diskretion på ett så kostnadseffektivt sätt som vi kan, utföra vårt Uppdrag med uppmärksamhet och precision, samt hålla våra Klienter informerade.

§4 Attorney har tystnadsplikt avseende det vi fått kännedom om och det som anförtrotts oss.

§5 Attorney ska undvika intressekonflikter och om vi misstänker att sådana kan finnas, skall vi upplysa Klienten om det för att eventuellt få ett samtycke.

§6 Attorney är inte skyldiga att åta oss uppdrag och vi behöver inte ange skäl om vi tackar nej till ett uppdrag.

§7 Attorney kan frånträda vårt Uppdrag om Klienten begär att vi skall handla brottsligt eller i strid mot vad vi anser är brukligt och skäligt eller bra för Klienten.

§8 Med angivande av våra skäl kan vi även frånträda vårt Uppdrag om Klienten lämnar felaktig information, ger regelvidriga och meningslösa instruktioner eller om Klienten handlar i strid mot våra klara instruktioner eller på ett annat sätt agerar på ett sätt vi tycker är orimligt. Vidare kan vi frånträda Uppdraget om vi känner att klienten tappat förtroende för oss och ej heller betalar förfallna fakturor för utfört arbete eller kostnader eller förskott enligt överenskommelse för framtida arbete.

§9 Attorney får inte för arbete som omfattas av uppdrag såsom offentlig försvarare, biträde enligt rättshjälpslagen, eller annat rättsligt biträde, av klienten eller annan, förbehålla oss eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning som fastställs av vederbörande myndighet.

§10 Attorney skall inte använda åtgärder mot motparten som uppenbart strider mot gällande rätt.

§11 Har motparten ombud, skall förhandlingar föras med ombudet och det är inte tillåtet för oss att söka kontakt direkt med motparten, om det inte är fråga om åtgärd som lagligen måste företas gentemot motparten själv, eller det annars av särskilda skäl framstår som nödvändigt. I sådana fall skall motpartens ombud underrättas.

§12 Attorney håller yttersta sekretess rörande eventuella förlikningserbjudanden.

§13 Attorney är skyldiga att iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processer föreskriver.

§14 Attorney får inte till domstol lämna en uppgift som vi vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som vi vet är sann, men vi är inte skyldiga att förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift som talar till vår klients nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet att göra detta.

Väklommna till Attorney ”When Trust Matters”