Affärsjuristerna på Esquire AB under varumärket Attorney har gedigen erfarenhet från flertalet branscher och våra Jurister ger anpassad och tydlig rådgivning i Affärsjuridik oavsett om det är till Chefer i Företag eller till ägare av Företag. Ring Attorney på 08-665 35 70 för råd och hjälp !

Affärsjuridik handlar uteslutande om företag – Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag och Enskilda firmor.

Företagen och dess ägare behöver hjälp med att skriva olika avtal såsom Anställningsavtal, Hyresavtal och olika Leverans- samt Kundavtal samt Aktieägaravtal. Ibland behövs hjälp med Avskedanden och förhandlingar med Facket, köp eller försäljningar av hela eller delar av företag genom Aktieförsäljningar eller Inkråmsförsäljningar.

Under tiden när man driver ett företag – från ide och start, till anställning av personal, kapitalisering, internationalisering, försäljning eller om det går mindre bra, avveckling, konkursansökan etc. så har man alltid behov av en Affärsjurists kunskaper.

I affärsvärlden finns det otroligt många fallgropar att undvika och ibland att utnyttja. Vi på Attorney ser därför alltid till att uppmärksamma de affärsmässiga följderna av dina juridiska beslut oavsett om det är ditt företag eller dig som företagare vi hjälper.

Med vår juridiska och affärsmässiga insikt och erfarenhet, hjälper Attorney företagsklienter att maximera de kommersiella möjligheterna i takt med att affärsklimatet i branschen utvecklas och förändras.

Vi följer alltid Attorneys motto ”When Trust Matters” så
kontakta alltid Attorney på 08-665 35 70 eller via Formuläret så hjälper vi dig med ditt företags utveckling och ditt företags problem samtidigt som vi blir din resurs!

Nedan kommer lite extra information kring frågor som kan bli aktuella inom området Affärsjuridik.

 

Avsked

Den som blir avskedad dvs. i dagligt tal ”får sparken”, förlorar sin anställning med stöd av vissa lagregler. Man kan också förlora jobbet genom uppsägning, och då gäller andra lagregler.

I svensk arbetsrätt är avskedande en ensidig uppsägning av en anställning från arbetsgivaren. Eftersom det bara är arbetsgivaren som bestämmer om avsked kan ske, är det formellt felaktigt att säga att en anställd lämnar in sin ”avskedsansökan”. I själva verket säger en anställd upp sig.

Den som blir avskedad, skiljs omedelbart från sin tjänst till skillnad från vid uppsägning, då det normalt finns en uppsägningstid om en eller fler månader.

En anställd kan bara bli avskedad, om han grovt har brutit mot anställningsavtalet eller andra överenskommelser med arbetsgivaren och meddelande om avsked skall alltid göras skriftligt.

Blir den anställde avskedad, upphävs anställningsavtalet i princip omedelbart. Om avskedandet har gjorts felaktigt, kan en domstol upphäva avskedandet, så det är mycket viktigt att alla arbetsgivare tar hjälp av en utbildad jurist innan ett avsked genomförs.

Om domstolen finner att det saknas grund för avskedet, kan den som har blivit avskedad få skadestånd som kan uppgå till över 100 000 kronor.

En tvist om avsked är ofta speciell på det viset, att arbetsrätten innehåller mycket strikta regler för hur avsked och all annan formalia skall gå till. Dessutom behöver anställningsavtal och eventuella kollektivavtal tolkas jämfört med den aktuella situationen.

 

Företagsöverlåtelse

Det finns två olika sätt att överlåta en verksamhet i ett företag.

Det ena innebär att köparen endast förvärvar samtliga eller delar av ett företags tillgångar. Detta kallas en inkråmsaffär.

Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att han köper aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag.

En enskild firma kan därför endast överlåtas genom att tillgångarna i företaget överlåts på grund av att en enskild firma inte är en juridisk person.

Vid aktieköp i ett börsbolag betalar köparen det pris per aktie som framgår av börskursen för aktien på kontraktsdagen.

Aktier i privata bolag har inget noterat börsvärde eftersom de inte får erbjudas till allmänheten. Därför måste köparen avtala med aktieägaren om priset och andra köpevillkor.

Om köpet gäller samtliga aktier i ett aktiebolag övertar köparen genom aktieförvärvet i bolaget hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal, ingångna avtal mm och fortsätter att driva bolaget med samma namn och organisationsnummer.

Vid en inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t ex materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter och andra rättigheter t.ex. partsbehörigheten i avtal.

Köparen kan betala helt eller delvis genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps. Det han köper är själva innehållet i ett företag. Detta är den mest praktiska lösningen då köparen kan styra vad som ingår i köpet.

Säljare brukar föredra aktieförsäljning ur skattesynpunkt. Vid en aktieaffär redovisar säljaren vinsten av aktieförsäljningen.

En köpare föredrar ofta att köpa enbart inkråmet, eftersom det skattemässiga avskrivningsunderlaget då oftast blir större.

Eftersom det är aktiebolaget som står som säljare, hamnar köpeskillingen i bolaget. Sedan beskattas aktieägaren då han tar ut pengarna ur bolaget. Den sammanlagda beskattningen blir därför relativt hög.

Vid en aktieöverlåtelse är det ingen moms. Det gäller normalt också vid en inkråmsaffär.

 

Försäkringstvist

Försäkringar fyller genom sin betydelse för den enskildes ekonomiska trygghet en viktig funktion i vårt samhälle. Försäkringsverksamheten är noga reglerad i lag och står under tillsyn av Finansinspektionen.

En försäkringstagare som inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut om försäkringsersättning har i regel flera möjligheter att få sitt ärende prövat.

Till att börja med kan man få ärendet prövat på nytt inom försäkringsbolaget. Många av de större bolagen har särskilda prövningsnämnder eller egna kundombudsmän dit konsumenten kan vända sig för att få ärendet omprövat.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har en avdelning för konsumentförsäkring, där tvister som gäller villkor och skadereglering prövas. Nämndens beslut är rekommendationer och är alltså inte bindande. Försäkringsbolaget följer dock praktiskt taget alltid nämndens beslut.

Branschgemensamma nämnder

Inom försäkringsbranschen finns en rad prövningsnämnder, bl a Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd och Personförsäkringsnämnden. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd tillser att enhetlig och skälig ersättning betalas vid personskador där ansvarsförsäkring berörs. Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagaren yttranden i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring när försäkringsmedicinsk bedömning krävs. Nämndernas utlåtanden är vägledande till exempel när det gäller tolkning av försäkringsvillkor och vid skapandet av enhetlig praxis inom skaderegleringen.

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden ska enligt lag handlägga allvarliga trafikskador för att ersättningen för personskador ska bli rättvis och enhetlig. Nämndens ordförande utses av regeringen och övriga ledamöter representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och försäkringsbolag. Nämnden ger rekommendationer om skaderegleringen i de enskilda fallen.

Domstol

En försäkringstvist kan naturligtvis även prövas av allmän domstol. I de flesta hemförsäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring som man kan använda om man råkar i tvist med någon och tvisten kan prövas i domstol. Rättsskyddet kan även användas vid tvist med det egna försäkringsbolaget.

Vid frågor och vägledning i en tvist i vilken försäkring ingår eller ska användas vänligen ta kontakt med oss på Attorney.

 

Löneskuld

Lön

En anställd har rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott.

Denna bedömning ska dock göras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ett kontraktsbrott ska föreligga krävs i regel att utbetalning dröjt med mer än någon enstaka dag.

Det finns situationer där en arbetsgivare, med hänvisning till att det föreligger en motfordran gentemot arbetstagaren, håller inne med lön men pga. existerande lagstiftning med kvittningsförbud bör man alltid införskaffa juridiska råd innan detta sker. En motfordran kan t.ex. handla om att arbetsgivaren anser att arbetstagaren vållat skada i tjänsten och bör stå för kostnaderna, eller att arbetstagaren fått ut för mycket i ersättning.

För lönefordringar gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år men såväl arbetstagare som arbetsgivare måste beakta reglerna om kvittning i ett anställningsförhållande.

Semesterersättning

Upphör en anställning innan den anställde har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetsgivaren betala semesterersättning i stället.

Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Finns det en godtagbar anledning till att semesterersättningen inte går att beräkna inom en månad ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Det framgår i regel på din lönespecifikation om du har innestående semesterdagar att ta ut. Semesterlön och semesterersättning omfattas av två års preskription enligt 33 § semesterlagen.

Betalar arbetsgivaren inte ut lön eller semesterersättning efter uppmaning därtill kan du via ett juridiskt ombud få hjälp i ärendet. Möjligheten finns då att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Det är därför mycket viktigt att du som arbetsgivare eller privatperson tar hjälp av en jurist som kan hjälpa till med kontakten med den andra parten och sedan med domstolen och under den eventuella rättegången för att du skall känna dig trygg att allt går rätt till och att din rätt tillvaratas på bästa sätt.

 

Uppsägning

Har du fått en uppsägning från din arbetsgivare? Kontakta en jurist för att kontrollera om din uppsägning har skett på ett sätt som följer lagstiftningen.

Såväl arbetstagare som arbetsgivare måste skilja mellan uppsägning och avskedande. Man kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl och då får man uppsägningslön och avskedad på grund av mycket grov misskötsamhet och då erhåller man ingen uppsägningslön.

Arbetsbrist är oftast baserad på brist på lönsamhet i företaget, färre kunder eller minskat intresse från arbetsgivarens sida att driva en viss verksamhet.

Uppsägning på grund av personliga skäl är något som hänför sig till arbetstagaren personligen och är då oftast kopplat till exempel långvarig mindre misskötsamhet, olovlig frånvaro, stora samarbetssvårigheter eller illojalitet.

Oavsett om du är Avskedad eller Uppsagd måste det ske skriftligen och om du får ett muntligt besked om uppsägning, kontakta alltid en jurist.

I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta i de fall arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

Om arbetstagaren har företrädesrätt till att återfå anställningen om arbetsbristen upphör ska det anges i uppsägningsbeskedet att anmälan om detta krävs för att kunna göras gällande.

Uppsägningstiden finns reglerad om du har kollektivavtal annars gäller Lagen om anställningsskydd, LAS. Du kan även ha reglerat uppsägningstiden i ditt anställningsavtal.

Under uppsägningstiden har arbetstagaren arbetsplikt och lojalitetsplikt om inte något annat har avtalats.

Såväl arbetsgivare som privatpersoner uppmanas av både media och på internet att använda sig av information på internet när man ska säga upp någon eller har blivit uppsagd.

Eftersom varje situation är unik finns det mycket stora risker med att använda sig av information från internet utan att förstå innebörden av juridiska begrepp och formuleringar och utan att anpassa hanteringen av frågan till den unika situation som ska behandlas.

 

Rättegång

Rättegång är den del av rättsprocessen som sker vid en domstol. I vardagligt tal syftar ordet på huvudförhandlingen, det vill säga sammanträdet i rättssalen, men rättegång omfattar också mycket annat.

En rättegång innehåller också alla brev som har skickats innan huvudförhandlingen (skriftväxling) från och med att någon blev stämd till tingsrätt eller ett myndighetsbeslut överklagades till förvaltningsrätt.

En tid innan huvudförhandlingen, kallar domstolen normalt parterna till en muntlig förberedelse, där man går igenom allt som parterna säger och har skrivit, så att eventuella missförstånd kan redas ut. Den muntliga förberedelsen är också en del av rättegången.

Efter den muntliga förberedelsen, kan parterna och deras ombud ges möjlighet att komplettera sina skriftliga bevis och inkomma med vilka vittnen dom vill kalla till huvudförhandlingen.

Efter huvudförhandlingen bestämmer domstolen hur allt skall bedömas. Domstolens beslut kallas dom. I domen berättar domstolen om vad som kom fram under rättegången, jämför detta med vad som står i lagen och tittar på bevisen och därefter och bestämmer domstolen vem av parterna som har rätt.

En rättegång äger normalt rum i en tingsrätt för de flesta formerna av ärenden. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande demokratisk rättighet.

Privatpersoner uppmanas av både media och på internet att använda sig av information på internet när man ska till en rättegång, gör inte det.

Det är mycket viktigt att du tar hjälp av en jurist som kan hjälpa till med kontakten med domstolen och under rättegången för att du skall känna dig trygg att allt går rätt till och att din rätt tillvaratas på bästa sätt.

 

Tingsrätt

Tingsrätt är namnet på den första domstolsinstans som i första instans handlägger mål som rör civilrättsliga tvister och brott.

Det finns tingsrätter i hela Sverige och normalt avgörs en rättegång i en tingsrätt, där den som har blivit stämd till domstolen bor. Den som berörs av domen och är missnöjd med den, kan överklaga till hovrätten.

I tingsrätt avgörs exempelvis tvister gällande arvskifte, brottmål, entreprenadtvister, fastighetstvister, fordringar dvs. om någon är skyldig någon annan pengar, familjerättsliga mål såsom vårdnadsmål m.m.

Mål som rör beslut av en myndighet, såsom skatt, uppehållstillstånd m.m. avgörs dock i förvaltningsrätt, som är en annan typ av domstol.

Tingsrätterna infördes i Sverige 1971. De utgör en fortsättning av de äldre domstolarna i Sverige, rådhusrätt som fanns i de större städerna och häradsrätt som fans på landsbygden. Dessa domstolar är en svensk tradition som går ända tillbaka till det allmänna tinget på vikingatiden.

En tingsrätt har till uppgift att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande demokratisk rättighet.

En tingsrätt skall vara objektiv och opartisk och tingsrätten ger därför inte juridisk rådgivning. Vänd dig alltid till ett utbildat juridiskt ombud om du vill ha råd om hur din tvist ska lösas och hur en process ska läggas upp i tingsrätten eller om hur lagen skall tolkas i ett enskilt fall.