Familjerätt rör allt från Vårdnad av Barn till Samboskap och Arv samt Skilsmässa. Familjerätt kallas även ”Humanjuridik” och vi på Attorney är alltid på Din sida i Familjerättsliga tvister.Ring 08-665 35 70 för stöd, råd och hjälp !

En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande är att makar ärver varandra – det gör inte sambos.

När det gäller barns arvsrätt får gemensamma barn vänta på sin del av arvet till dess att båda föräldrarna har gått bort. Eventuella särkullsbarn, barn till den avlidna, har dock rätt till sin del av kvarlåtenskapen direkt.

Arvet fördelas enligt bestämda principer. Om exempelvis en man med två barn går bort och saknar testamente har barnen rätt till hälften av kvarlåtenskapen var – detta kallas för deras arvslott. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort, den andra halvan utgör laglott.

Laglotten kan inte testamenteras bort, den har barnen alltid rätt till.

Barn dvs. alla under 18 år anses ha begränsad rättshandlingsförmåga och får inte ingå avtal, förvärvsarbeta eller ingå äktenskap.

Om ett barn föds inom ett äktenskap anses mannen i äktenskapet automatiskt vara barnets far. Faderskapspresumtionen kan hävas av domstol om det bevisas att mannen inte är barnets far.

Barnets bästa är avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.

I regel anses gemensam vårdnad som barnets bästa. En domstol kan dock fatta beslut om enskild vårdnad för en av föräldrarna, exempelvis om det finns uppenbara samarbetssvårigheter mellan dem.

Bodelning är den fördelning av makar eller sambos gemensamma egendom som i regel sker om parförhållandet upplöses. Bodelning ska alltid ske om någon av parterna går bort, innan fördelning av kvarlåtenskapen, samt vid upplösning av ett äktenskap.

Vi som arbeter på Esquire AB  följer Attorneys motto ”When Trust Matters” så vi hjälper och stöttar dig i alla typer av Familjerättsliga tvister så kontakta alltid oss på 08- 665 35 70 eller via Formuläret så du kan känna dig trygg och få hjälp!

Nedan kommer ett antal exempel på vad som kan betraktas som Familjerättsfrågor där du behöver ha kontakt med oss på Attorney.

Arvskifte

Arvskifte genomförs när någon har avlidit. Om personen var gift eller sambo, gör man först en bodelning, som delar upp ägodelarna mellan de två. Därefter görs en bouppteckning, som förtecknar alla saker som tillhörde den avlidna personen.

Arvskifte görs när bouppteckningen är klar. Arvskifte innebär, att man delar upp arvet mellan arvingarna.

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Arvingar är den avlidnes släktingar som skall ärva enligt de vanliga arvsreglerna.

Universella testamentstagare är personer som anges i den avlidnes testamente.

Ett arvskifte görs skriftligt och det är ett bevis om äganderättsövergång till den arvinge som får respektive sak som arv.

För att skriva en bouppteckning och ett arvskifte på rätt sätt, är det lämpligt att anlita ett ombud som är bra på alla frågor som kan uppstå efter ett dödsfall

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om ett arvskifte kan tvångs skifte istället genomföras. Det utförs av en skiftesman utsedd av tingsrätten.

En tvist om arvskifte blir ofta känslig, eftersom den rör nära släktingar. För att tillvarata sin sak på bästa sätt vid arvskifte bör man behöva anlita ett ombud som är bra på arvsrätt och kan se på saken med nya ögon och utan känslomässiga låsningar.

Arvstvist

En nära anhörigs bortgång är något som är mycket svårt att hantera både praktiskt och känslomässigt och det kan vara svårt att agera på ett rationellt sätt.

Delägarna i ett dödsbo kommer inte alltid överens om hur egendomen efter den avlidna ska fördelas. En arvstvist kan till exempel förekomma om ett syskon får ärva eller upplevs få ärva mer än de andra, om det finns oklarheter i ett testamente, om den avlidne lämnade muntliga löften eller om den avlidne hade gift om sig.

De arvsrelaterade frågor som kan ligga i en arvstvist kan variera. Ibland gäller dom hur den avlidnes tillgångar ska förvaltas, hur bodelningen ska göras, hur testamentet ska tolkas eller vilken av arvingarna som har rätt till en specifik fastighet eller till specifikt lösöre. Arvstvister är oftast mycket invecklade och kräver exakta beräkningar och en grundlig utredning. Ett bra sätt att förebygga sådana konfliktfyllda situationer i familjen är att upprätta ett tydligt testamente, helst med hjälp av en familjejurist.

För att hantera arvstvister kan dödsboet ansöka om en boutredningsman via domstol. Det kan också vara bra att anlita en familjejurist om dödsbodelägare har frågor eller om denne är tveksam inför ett arvskifte.

Familjejurist

Familjejurist är samlingsnamnet för en anställd i en Juristbyrå som har en juridisk utbildning och som arbetar med juridiska frågor med anknytning till familjen.

Du som privatperson kan ta hjälp av en familjejurist för att få hjälp i frågor kring ansökan om äktenskapsskillnad, underhållsskyldighet mellan makar, gåvor som görs mellan makar, bodelning, upphörande av samboförhållande med bodelning av egendomen, frågor kring barns vårdnad boende och umgänge, föräldrars underhållsskyldighet gentemot barn och varandra samt frågor om arv och testamente.

Privatpersoner uppmanas av både media och internet att använda sig av ett mängd mer eller mindre dåliga mallar som går att finna på Internet utan kontakt med en familjejurist. Konsumenten kan till exempel hitta och beställa ”färdiga” testamenten, samboavtal, gåvobrev och även äktenskapsförord på internet, gör inte det.

Det är mycket stora risker med att använda sig av färdiga mallar utan att förstå innebörden i juridiska begrepp och formuleringar och utan att anpassa varje överenskommelse till den unika situationen som överenskommelsen i en familjesituation ska behandla.

Underhåll

Mellan makar

Ansvaret som makar har gentemot varandra är att bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.

Det som den ena make bidrar med ska alltså kompletteras av den andra maken om det som betalas inte räcker till för deras gemensamma behov eller i övrigt för de betalningar som ska utföras i familjen.

En domstol kan på yrkande av en av makarna ålägga den make som försummar sin underhållsskyldighet att betala underhållsbidrag till den andra maken.

Efter en äktenskapsskillnad ska varje make svara för sin egen försörjning. Undantag görs emellertid i det fall den ena maken behöver underhåll under en övergångsperiod eller i övrigt om den ena maken har svårt att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap.

Underhåll till barn,

Det åligger båda föräldrarna att svara för underhållet av sina barn fram till dess barnet fyller 18 år eller till dess barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i skolan.

Om barnet enbart bor hos en av föräldrarna ska den andra föräldern bidra till barnets försörjning genom att betala underhåll (underhållsbidrag). Storleken på underhållet som den föräldern som är underhållsskyldig (bidragsskyldige) ska betala varierar beroende på barnets behov i det specifika fallet och på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Hur stort underhållet ska vara kan fastställas genom dom eller annars genom ett avtal mellan föräldrarna. Kommun och myndighet har ingen skyldighet att förlika föräldrarna i fråga om underhåll.

Du bör alltid ta hjälp av en jurist för frågor kring underhåll och om förlikning mellan dig och den andre föräldern.

Underhållsstöd

Underhållstöd utbetalas av Försäkringskassan i det fall den förälder som ska betala underhåll för sitt barn inte gör detta eller om föräldern betalar mindre än ca. 1 300 kronor per månad. Underhållstödet utbetalas med ett belopp om cirka 1 300 kronor per barn och månad.

Den underhållsskyldige föräldern ska emellertid helt eller delvis återbetala det Försäkringskassan lagt ut för underhåll. Storleken på beloppet som den icke betalande föräldern ska återbetala baseras på uppgifter från förälderns senaste taxering och det antal barn som förälderns ska betala underhåll till.

Eftersom varje persons situation är unik finns det mycket stora risker med att använda sig av färdiga mallar som man kan finna på internet utan att förstå innebörden juridiska begrepp och formuleringar och utan att anpassa varje överenskommelse om underhåll till den unika situationen som överenskommelsen ska behandla.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet exempelvis skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

Om föräldrarna är gifta med varandra, har de båda vårdnaden om barnet. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse blir vårdnaden normalt gemensam i och med giftermålet. Den gemensamma vårdnaden består i de flesta fall även om föräldrarna skiljer sig.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra har modern ensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan dock bestämma att vårdnaden ska vara gemensam. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden.

I samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad. Föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad senare, men då direkt till Skatteverket. För att det ska vara möjligt får inget tidigare beslut ha fattats om vårdnaden. Föräldrarna kan också vända sig till en tingsrätt med en begäran om att vårdnaden ska vara gemensam.

Frågor om ändring i vårdnaden prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan alltså anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad). Domstolen kan inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Om den ena föräldern dör, får den andra föräldern normalt ensam vårdnad om barnet. Det gäller oavsett om vårdnaden är gemensam eller inte. Om båda föräldrarna dör, ska vårdnaden anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, till exempel en släkting.

Vid frågor och vägledning i en tvist om vårdnad vänligen ta kontakt med oss på Attorney för råd och stöd.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som makar eller blivande makar kan ingå under eller inför ett äktenskap. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av båda parter och registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt.

Parterna kan i ett äktenskapsförord bestämma om egendomen som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och därav inte ingå i en framtida bodelning vid en skilsmässa.

Innehållet i ett äktenskapsförord kan alltid ändras genom att parterna ingår ett nytt avtal dvs ett nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla.

Sambor kan också ingå avtal och bestämma att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning eller att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget, ett så kallat ”Samboavtal”. Det som överenskommits i ett Samboavtal kan ändras genom ett nytt Samboavtal.

Privatpersoner uppmanas av både media och internet att använda sig av ett mängd mer eller mindre dåliga mallar som går att finna på Internet utan kontakt med en familjejurist. Konsumenten kan till exempel hitta och beställa ”färdiga” Samboavtal, testamenten, gåvobrev och även äktenskapsförord gör inte det.

Ta i stället hjälp av en jurist som kan anpassa dokumenten och överenskommelserna efter just dina behov och önskemål.