Förvaltningsrätt är när Myndigheter utövar makt mot Dig som Privatperson och mot ditt Företag i frågor om Bygglov, Bidrag, Skatt, Tillstånd med mera. I kampen mot Myndigheter hjälper Attorney dig .Ring 08-665 35 70 för stöd, råd och hjälp !

Centrala begrepp inom förvaltningsrätten är ärenden, beslut och besvär. Tvister i förvaltnings rättsliga ärenden hanteras inte av de allmänna domstolarna, utan i särskilda förvaltningsdomstolar.

Tvister inom förvaltningsrätten bygger vanligen på skriftligt förfarande medan de allmänna domstolarna tillämpar ett muntligt förfarande och de måltyper som vanligen handläggs vid förvaltningsdomstolar är:

i) Skattemål – om du vill överklaga ett beslut om till exempel inkomst eller fastighetstaxering, momsbeslut eller annat beslut fattat av Skatteverket.

ii) Mål enligt socialtjänstlagen – kan till exempel röra beslut om ekonomiskt bistånd eller andra beslut fattade av socialnämnden hos en kommun.

iii) Socialförsäkringsmål – handlar om tvister med Försäkringskassan i ärenden som rör arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller till exempel stöd till handikappade.

iv) Psykiatrimål – handlar om frågor som rör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

v) Laglighetsprövning enligt kommunallagen – handlar om att få ett kommun- eller landstingsbeslut prövat, en rättighet som varje kommun- och landstingsmedlem i Sverige har.

vi) Utlännings- och medborgarskapsmål – om du vill överklaga Migrationsverkets beslut om exempelvis utvisning eller avvisning, avslag på ansökan om svenskt medborgarskap.

vii) Förvaltningsrätten handlägger även övriga mål såsom utskänkningsmål, Hälso- och sjukvårds ärenden mm.

Vi på Attorney, dvs Esquire AB, rekommenderar dig att alltid kontakta oss för råd och stöd på 08-665 35 70 eller via Formuläret i din eller ditt företags kamp mot myndigheter. Du kan lita på oss eftersom vi alltid följer Attorneys motto ”When Trust Matters”!

Nedan kommer lite extra information kring Förvaltningsrättsliga frågor.

 

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är en förvaltningsdomstol som handlägger en stor mängd olika typer av mål kopplade till myndighetsbeslut.

Förvaltningsrätten prövar frågor där myndigheter utövat sin makt som påverkat eller rör enskilda samt fysiska eller juridiska personer i mål om exempelvis;

  • Mål enligt socialtjänstlagen enligt Förvaltningsprocesslagen.
  • Skattemål som inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgift eller fastighetstaxering.
  • Socialförsäkringsmål, som rör arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller till exempel stöd till handikappade mot Försäkringskassan.
  • LVU-mål och LVM-mål mot kommunens socialnämnd.
  • LPT-mål enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård mot chefsöverläkaren på den vårdinrättning där den intagne vistas.
  • Laglighetsprövning enligt kommunallagen, som handlar om att få kommun- eller landstingsbeslut prövade.

Övriga mål kan handla om bygglov och tilldelningsbeslut vid tillstånd rörande utskänkningstillstånd av alkohol, vapenlicens eller frågor som berörs i djurskyddslagen eller mål med EU-rättslig anknytning, som till exempel mål om offentlig upphandling eller stöd inom jordbruket.