1. Uppdrags – och Avtalsvillkor mellan Attorney Esq. AB (”Attorney”) och dess Klienter. Har du frågor ring 08 665 35 70

1.1 Dessa uppdrags- och avtalsvillkor gäller för samtliga tjänster som Attorney tillhandahåller sina klienter. Se mer härom under punkten 2 nedan.

1.2 När Attorney anlitas av klienter för att tillhandahålla klienter en tjänst – dvs. Attorney anlitas för ett uppdrag – accepterar klienten dessa Uppdrags- och Avtalsvillkor som finns på www.attorney.se och som även finns och delges klienten på Attorneys kontor och som
hänvisas till i de fullmakter som Attorneys klienter skriver under.
Uppdrags- och avtalsvillkoren inkorporeras i parternas avtal, genom att klienten anses ha delgetts villkoren via www.attorney.se, eller genom att informeras om villkoren och dess existens på Attorneys kontor, eller genom klientens underskrift av fullmakten eller genom annat av klienten underskrivet dokument eller genom att klienten via brev eller e-mail
instruerar Attorney i ett uppdrag.

Parterna är eniga om att såväl telefaxkopior som e-mail skall betraktas som originaldokument som binder parterna i enlighet med dessa villkor.

1.3 Avvikelse från dessa villkor kan enbart ske genom en av båda parter undertecknad skriftlig uppdragsbekräftelse varmed villkoren i uppdragsbekräftelsen skall äga företräde framför dessa uppdrags- och avtalsvillkor, dock enbart om och i den mån, villkoren är
oförenliga med varandra.

2. Uppdrag och tjänster

2.1 För utförandet av uppdraget åt klienten kan flera av Attorneys anställda eller anlitade jurister eller samarbetspartners komma vara delaktiga. Detta för att klienten skall erbjudas den sakkunskap och de resurser som krävs för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt.
Antalet personer som är involverade i uppdraget kan komma att ändras över tid.

Vid uppdragets början utses en ansvarig jurist för uppdraget. Klienten skall alltid i första hand vända sig till den uppdragsansvarige juristen med eventuella frågor.

2.2 För att Attorney skall kunna utföra uppdraget måste klienten utan dröjsmål tillhandahålla Attorney sådan komplett och i alla delar korrekt information som behövs för uppdragets genomförande.

Vidare måste Klienten säkerställa att klienten eller klientens personal finns tillgänglig för att ge Attorney den assistans som rimligen kan begäras för att Attorney skall kunna genomföra uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet.

Under uppdragets utförande måste klienten tillse att Attorney utan
dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för uppdraget.

2.3 Om klienten eller tredje man som klienten anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs av Attorney för att Attorney skall kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och därmed merkostnader för klienten som skall betalas av klienten. Attorney ansvarar inte för de förseningar och
merkostnader som uppkommer direkt eller indirekt pga. klientens agerande, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader eller vad avser resultatet av uppdragets utförande.

2.4 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om något annat i en skriftlig uppdragsbekräftelse baseras uppdraget på den information och det material som klienten tillhandahåller. När uppdraget genomförs utgår Attorney från att tillhandahållen information
och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Attorney inte självständigt verifierar den information och det material som klienten lämnar till Attorney. Attorney ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på ofullständig, felaktig eller
bristfällig information från klienten eller från av klienten anvisad tredje man.

2.5 Attorneys tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget samt de fakta och den information som presenteras för Attorney av klienten eller av anvisad tredje man samt de instruktioner klienten förser Attorney med. Med anledning av detta kan klienten inte förlita
sig på ett visst råd eller arbetsresultat i samband med någon annan angelägenhet eller använda rådet eller arbetsresultatet för något annat ändamål än för det uppdrag vilket det specifikt lämnades.

2.6 Utkast till dokument och andra arbetsdokument som Attorney tillhandahåller klienten under uppdragets utförande utgör inte Attorneys slutliga ställningstagande. Detta medför att klienten inte kan förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast och
arbetsdokument.

2.7 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om något annat omfattar Attorneys rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika uppdraget eller någon annan situation. Rådgivningen är inte heller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige och rådgivningen gäller dessutom enbart det specifika uppdraget utifrån
information erhållen av klienten.

2.8 Om Attorney instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare eller fackmän, skall dessa rådgivare eller fackmän anses vara oberoende av Attorney. Detta innebär att Attorney inte tar något ansvar för råd eller andra tjänster som dessa rådgivare och fackmän
tillhandahåller Attorney och klienten direkt eller indirekt. Attorney ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän direkt eller indirekt fakturerar klienten i förekommande fall.

3. Partsförhållande

3.1 Avtalet om uppdraget är ett avtal mellan Attorney och klienten och inte ett avtal mellan klienten och den enskilde juristen eller någon annan juridisk eller fysisk person som har anknytning till Attorney.

3.2 Attorney och klienten accepterar således att klientens uppdrag är ett uppdrag för Attorney och inte för en enskild jurist.

3.3 Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet skall utföras av en eller flera specifika
personer.

4. Upphovsrätt m.m.

4.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Attorney skapar i samband med uppdraget för klienten tillhör Attorney, men klienten har rätt att använda resultatet för det ändamål – dvs. inom ramen för det uppdrag – för vilka resultatet tillhandahålls.

4.2 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om något annat i en uppdragsbekräftelse får inte något dokument eller annat arbetsresultat som framställs av Attorney ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.

5. Fakturering

5.1 Attorney fakturerar i normalfallet löpande sitt arvode månadsvis i efterskott. Betalning skall ske i enlighet med betalningsinstruktion på faktura dock senast inom tjugo (20) dagar från fakturadatum.

5.2 Avräkning av eventuell del- eller a-conto betalning sker vid uppdragets slut.

5.3 Det står Attorney fritt att fakturera antingen genom delfaktura eller a conto-faktura.

5.4 Debitering av arvode och a conto, redovisas dessutom avräkningsvis i faktura när uppdraget upphör.

6. Rättsskydd

6.1 I vissa fall har klient möjlighet att genom rättsskyddsförsäkring erhålla ersättning för arvode- och ombudskostnader till Attorney som ombud i de fall det föreligger tvist.

6.2 Sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma, förutom genom hem- eller företagsförsäkring, även genom branschorganisation eller liknande inrättning.

6.3 Det är av vikt att klienten själv upplyser Attorney om förekomsten av eventuellt rättsskydd.

6.4 Attorney tar inget ansvar för huruvida försäkringsgivare beviljar rättsskydd i saken eller ej. Enligt försäkringsvillkoren är normalt
den ersättning som utgår till Attorney med stöd av försäkringen begränsad till viss specificerad timtaxa. Vidare är arvodets storlek till Attorney oftast maximerat samt att det defakto har uppstått en tvist.

6.5 Även i de fall klienten är berättigad till rättsskydd debiterar
Attorney löpande klienten arvode i enlighet med Attorneys sedvanliga arvodesnormer, med avräkning för – i förekommande fall – vad som uppskattningsvis kommer inflyta ifrån rättsskyddsförsäkringen. 

6.6 Detta innebär i normalfallet att klienten alltid först reglerar sina fakturor med Attorney om inget annat anges på faktura. Under alla omständigheter är Klienten alltid ansvarig i förhållandet till Attorney för skillnaden av vad rättsskyddet defakto täcker och Attorneys
fakturerade arvode.

6.7 Notera också att Attorney inte skiljer mellan olika former av tid som t.ex. tidspillan för resor eller vanlig nedlagd tid. All tid räknas enhetligt som debiterbar tid och redovisas endast i enklare fall. I mer omfattade mål sker ibland ingen tidsredovisning utan i stället redovisas
endast skäligt arvode (se mer härom under rubriken ”Arvodets storlek”). 

6.8 Observera vidare att Attorneys åtgärder rörande rättsskydd endast omfattar att
a) ansöka om
rättsskydd för klienten och
b) medverka vid avräkningsförfarande genom att skicka en kopia
på Attorneys slutredovisning/slutfaktura till rättsskyddsbolaget
c)jämte instruktion var eventuellt utfallande rättsskyddsbelopp skall betalas.

För detta arbete debiterar Attorney arvode mellan 2 till 4 timmar att betalas av klienten direkt till Attorney.

7. Betalning

7.1 Betalning av Attorneys fakturor skall ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum om annat ej står på fakturan. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag, dock lägst med tio (10) procent. För det fall klienten inte i tid erlägger betalning av Attorneys fakturor, förbehåller sig Attorney rätten att, tio (10) dagar efter meddelande till klienten härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och därefter om betalning ej sker inom tio (10) efter meddelandet frånträda uppdraget. 

7.2 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Attorney genom att skriftligen begära att Attorney frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster som utförts fram till uppdragets avslutande samt därtill nödvändigt avslutningsarbete
uppgående till maximalt åtta (8) timmar och för de kostnader Attorney haft före uppdraget upphörde.

7.3 Om klienten inte förmår att betala Attorneys faktura, eller försätts i konkurs, övertar Attorney med automatik klientens rätt till rättsskyddsersättning gentemot eventuell försäkringsgivare på grund av föreliggande uppdragsavtal mellan klienten och Attorney.

7.4 Vid konkurs av juridisk person är dessutom den juridiska personens ställföreträdare ansvarig för betalning av den juridiska personens skulder till Attorney.

8. Arvodets storlek

8.1 Arvodesdebitering sker genom debitering av per påbörjade 15 minuter.

För undvikande av missförstånd betyder detta att klienten förstår och godtar att bli debiterad för exempelvis;

i) 15 minuter om Attorney arbetat genom att exempelvis tala med klienten i telefon i 7 minuter,
ii) 30 minuter om Attorney arbetat med att skriva exempelvis e-mail i 20 minuter,
iii) 1 timme om Attorney arbetat med en inlaga till domstolen i 50 minuter.

Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte specificeras i detalj utöver vad som anges i faktura eller kostnadsräkning, men Attorney är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redovisning för det med uppdraget förenade arbetet. Det innebär dock inte någon skyldighet i och för sig att redovisa tid utan endast vilka åtgärder som företagits förklientens räkning, direkt eller indirekt.

8.2 A-contodebiteringar från Attorney till klienten är inte slutgiltig betalning för berörd period och uppdrag utan endast att betrakta som en delbetalning på upparbetat arvode till Attorney, detta utan krav på vare sig exakt åtgärdsredovisning eller exakt arvode för den tid a contot
avser.

8.3 En uppskattning av arvodet till Attorney – oavsett när så sker – i ett uppdrag är baserad på den information som Attorney har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert eller löfte om fast pris utan enbart en icke bindande uppskattning utifrån klientens uppgifter.

8.4 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast under förutsättning av att klienten har tillhandahållit Attorney ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelsen om det fasta arvodet träffades samt att klientens
fullgör sina skyldigheter i enlighet med vad som anges i detta avtal.

8.5 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden är det normalt att den förlorande parten åläggs att betala den vinnande partens rättegångskostnader, inklusive exempelvis vittneskostnad,
expertkostnad, stämningsavgift, porto och jurist arvoden samt egen arbetstid.

8.6 Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättnings bara. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten emellertid alltid erlägga betalning för de tjänster
Attorney har utfört och för de kostnader Attorney har haft i samband med att Attorney företrätt klienten i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande eller i annat uppdrag av vilket slag det vara må.

8.7 Den timtaxa som Attorney tillämpar varierar för närvarande mellan Domstolsverkets timkostnadsnorm exkl. moms upp till 3 495 kr/timme exkl. moms.

8.8 Då inget specifikt av parterna undertecknat avtal träffats mellan Attorney och klient rörande arvodet utgår arvodet till 2 495 kr + moms per timme. Moms tillkommer alltid på priset som är grundpriset.

8.9 Minsta av Attorney debiterbara tid är 15 minuter för varje enskild kontakt mellan klienten och Attorney eller mellan Attorney och någon tredje person pga. uppdragets utförande eller för en enskild arbetsinsats såsom ett e-mail. Detta vare sig det är ett 15 minuters telefonsamtal
eller ett svar på ett e-mail som tar 1 minut. Se även punkt 8.1.

9. Utlägg

Utöver Attorneys arvode kan kostnader för stämningsavgift, resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras klienten. Normalt betalar Attorney begränsade utgifter för klientens räkning och fakturerar dessa i efterskott tillsammans med arvodesfaktura. Attorney kan emellertid komma att begära förskott för
utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

Oavsett hur Attorney gör skall klienten betala samtliga Attorneys utlägg och kostnader utöver arvodet inklusive men ej begränsat till avgifter till myndigheter och företag, porto och reskostnader samt samtliga andra kostnader hänförliga till uppdragets utförande.

10. Testamenten och andra Dokulent

Attorney kan i vissa speciella fall åta sig att förvara testamenten eller avtal i original för klienters räkning. Dock åtar sig inte Attorney eller dess jurister eller medarbetare i övrigt att bevaka berörda testatorers frånfällen eller annat som kan finnas inskrivet i testamenten eller
avtal.

11. Förskott eller a-conto

11.1 Beroende på omständigheterna kan Attorney begär ett förskott från klienten att betalas till Attorney eller Attorneys klientmedelskonto, i förekommande fall ett stående sådant.

Storleken på detsamma bestäms innan Attorney börjar arbeta med ett uppdrag och för det fall a contot skall vara stående faktureras det regelmässigt månadsvis.

11.2 För det fall ett förskott eller a conto har betalas till Attorney, har Attorney rätt att genom avräkning tillgodogöra sig betalning för faktura till klienten från detta a-conto belopp.

12. Rättshjälp

12.1 Attorney åtar sig även uppdrag för vilka ersättning utgår i form av allmän rättshjälp och Attorney hjälper även klienter att söka rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten.

12.2 För att rättshjälp skall utgå till klient får för närvarande klientens inkomst ej vara över 260 000 kr per år och det utgår oftast en rättshjälpsavgift samt ett arvode till Attorney för rådgivning som klienten ansvarar för att betala.

12.3 Attorney påtar sig inget ansvar för att klienten erhåller rättshjälp och det åligger klienten att betala det arvode som debiterats klienten av Attorney och som ej ersätts av rättshjälpsmyndigheten.

13. Begränsningar i Villkoren

Dessa villkor gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag eller skriftligt avtal mellan parterna.

14. Ansvarsbegränsning

Attorney ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Attorney genom uppsåt eller grov oaktsamhet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till direkt skada och i beloppshänseende, till maximalt 3 000 000 kr.

15. Ställföreträdaransvar/solidariskt ansvar

För det fall klienten är en juridisk person är personen som skrivit under fullmakten till Attorney exempelvis den juridiska personens ställföreträdare solidariskt ansvarig med den juridiska personen, för den juridiska personens förpliktelser mot Attorney avseende såväl förfluten tid som för framtiden. Framtida förpliktelser gentemot Attorney upphör vid den tidpunkt då ställföreträdare för juridisk person lämnar sin anställning eller styrelsen eller sina andra anknytningar rörande den juridiska personen som givit uppdraget till Attorney(Avhoppet).

Ställföreträdarens ansvar gentemot Attorney för tid innan Avhoppet upphör när de ekonomiska mellanhavandena mellan den juridiska personen och Attorney hänförliga till tiden fram till och med Avhoppet, till fullo reglerats enligt Attorney. Personen som agerar som ställföreträdare för klient åtar sig att utan dröjsmål tydligt informera Attorney skriftligen
om eventuellt Avhopp, sker ej detta fortsätter personens ansvar för samtliga den juridiska personens förpliktelser gentemot Attorney tills Attorney erhållit fullt betalt inklusive avgifter, räntor och kostnader.

16. Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Attorney är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Attorney är också förhindrade enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras
till Finanspolisen. Attorney är ålagd att löpande övervaka pågående klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts. Attorney är också skyldig att enligt etiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Attorney får då inte ange skälen för frånträdandet.

17. Identifiering och personuppgifter

17.1 Enligt lag måste Attorney kontrollera klienternas identitet och juridiska personers ägarförhållanden samt informera sig om medel och andra tillgångars ursprung. Detta sker i regel innan uppdraget påbörjas. Attorney kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar samt dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångarkommer.

Attorney är även skyldig att efter bästa förmåga verifiera den information som lämnas till oss av klient. För detta ändamål kan Attorney komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som Attorney inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Attorney att behålla.

17.2 Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

17.3 När klient anlitar Attorney lämnar klienten samtycke till att Attorney behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i detta avtal samt avseende penningtvättslagen.

17.4 Klienten samtycker därför genom lämnandet av uppdraget till Attorney, till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Attorneys klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallhanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. Klienten godkänner även att uppgifterna kan vidarebefordras helt eller delvis till tredje man, dels i enlighet med ovan angivna syfte, dels för att underlätta fullgörandet av Attorneys och dess anställdas uppdrag eller för att befrämja klientens
intressen.

17.5 Attorney ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt och klient har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga.

17.6 Till uppfyllande av Attorneys åligganden enligt god sed, arkiveringsplikt, jävsprövning m.m. sparas uppgifterna utan annan begränsning i tiden än vad som enligt Attorney själva motiveras av nyss angivna skäl. Då uppgifter från klienten kan utnyttjas fler gånger vid
återkommande uppdrag m.m., föreligger också av nu angiven orsak, grund för uppgiven lagringstid.

17.7 För att kunna hålla klientens personuppgifter uppdaterade och korrekta kan Attorney komma att komplettera och uppdatera redan erhållna personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Se även nedan under ”Arkivering och utlämnande av information”.

17.8 När personuppgifter lämnas av och om barn under 16 år, skall berörda vårdnadshavare skriftligen godkänna att Attorney behandlar sagda personuppgifter. Godkännandet kan lämnas via e-mail men endast om e-mailet med godkännandet är försett med en kopia av vårdnadshavarens körkort eller pass samt telefonnummer för uppföljande verifiering av
godkännandet.

17.9 Klagomål rörande Attorneys hanteringen av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

17.10 Attorney är ansvarig för hanteringen av lagrade personuppgifter.

18. Arkivering och utlämnande av information samt användande av e-mail

18.1 Den information som Klienten lämnar till Attorney skyddar Attorney på ett sätt Attorney finner lämpligt.

18.2 Attorney kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-mail. Även om e-mail är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Attorney vill uppmärksamma klienterna på de risker som är förenade med kommunikation via t.ex. e-post, i synnerhet om klientens e- postadress är inom ett företag. Attorney krypterar dock inte sin e-post. Attorney åtar sig inget ansvar för dessa risker eller några risker relaterade till e-post inklusive exempelvis virus eller spam. Om klienten skulle föredra att Attorney inte kommunicerar via exempelvis e-post ber
Attorney klienten att skriftligen via brev meddela detta till den uppdragsansvarige juristen samt Attorney.

18.3 Attorneys spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-mail. Klienten bör därför följa upp viktig e-mail via telefon med uppdragsansvarig jurist och Attorney tar inget ansvar för försvunnen e-mail eller konsekvenserna av försvinnandet.

18.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer Attorney att arkivera de handlingar och arbetsresultat som Attorney själva anser viktiga och som erhållits och framställts i uppdraget.

Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den
period som enligt Attorneys uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag.

18.5 Mot bakgrund av att Attorney kan vara skyldiga att arkivera handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan Attorney inte tillmötesgå en begäran från klient om att förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall klient ber Attorney att tömma en elektronisk akt i Attorneys dokumenthanteringssystem kommer Attorney att efterkomma klientens önskemål i den utsträckning som lag tillåter detta och mot ersättning enligt sedvanlig timtaxa.

18.6 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om annat i en uppdragsbekräftelse kommer Attorney inte att tillställa klienten handlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört och Attorney kommer behålla originalhandlingarna så länge Attorney finner det lämpligt.

18.7 Om Attorney i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har Attorney rätt att lämna ut sådant material och annan information som Attorney anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen skall kunna lämna råd
eller utföra den aktuella tjänsten.

18.8 Först när ett ärende blivit allmänt känt har Attorney rätt att i Attorneys marknadsföring och på Attorneys hemsida lämna information om Attorneys delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

18.9 Även om mervärdesskatt inte utgår på vissa av Attorneys tjänster är Attorney enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndighet om klientens momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När klienten anlitar oss lämnar klienten samtycke till
att Attorney får lämna denna information till skattemyndighet eller annan myndighet.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

Tvister med anledning av detta uppdrags- och arvodesavtal skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och avgöras enligt svensk lag.

20. Krav och klagomål på fakturor och uppdrags genomförande

20.1 Bestridande och klagomål på fakturor från Attorney avseende däri omnämnd;
a) åtgärd,
b) fakturerad tid och
c) belopp
skall framställas skriftligen via brev. 

20.1.1 Klientens bestridande och klagomål av och på fakturor skall ske snarast och på så sätt att bestridandet och klagomålet är Attorney tillhanda senast trettio (30) dagar efter
fakturadatum.

20.1.2 Bestridandet och klagomålet på fakturor skall vara daterad samt underskriven och innehålla fakturanummer, belopp och datum på fakturan samt varför fakturan ej skall betalas dvs. de klagomål som framförs skall specificeras.

20.1.3 Sker ej bestridande eller framförs ej klagomål inom tiden angiven i paragraf 20.1.1 ovan förfaller klientens rätt att bestrida betalningsskyldighet för av Attorney till klienten utställda
fakturor vad avser;
a) åtgärd,
b) fakturerad tid och
c) belopp.

20.2 Krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och på uppdragets utförande skall ske skriftligen via brev så snart klient borde ha förstått att han eventuellt kan framställa krav och klagomål gentemot Attorney.

20.2.1 Klients krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och på uppdragets utförande måste dock ske senast trettio (30) dagar efter klient defakto fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet eller klagomålet.

20.2.2 Krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och uppdraget skall dock under alla omständigheter framföras senast en (1) månad efter lagakraftvunnen dom, eller då uppdraget ej avser rättsligt förfarande senast en (1) månad från det klienten erhållit faktura för
arbetet som anses bristfälligt.

20.2.3 Framförs ej krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och uppdragets utförande inom tiden angiven i paragraf 20.2.1 till 20.2.2 ovan förfaller klientens rätt att kräva ersättning för brister i utfört arbete eller vid utförandet av uppdraget åt klienten

20.3 Försitter klienten ovanstående tidsfrister är klientens rätt till ersättning för eventuell brist i utförande av uppdrag och arbete eller nedsättning av fakturerat belopp försutten.

21. Ändringar

Attorneys uppdrags- och arvodesvillkor kan från tid till annan komma att ändras. Den vid var tid gällande versionen går att finna om man klickar på ”Avtalsvillkor” på Attorneys webbplats www.attorney.se samt på Attorneys kontor.