Attorneys verksamhetsinriktning och villkor mellan Attorney Esq. AB (”Attorney”) och dess Klienter.

Har du frågor ring 08 665 35 70

Attorneys verksamhetsinriktning

Attorney arbetar med Familjerätt, Privatjuridik, Förvaltningsrätt, Migrationsrätt och Affärsjuridik och vi har under många år biträtt företag och enskilda personer, och på olika sätt medverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre och medelstora ägarledda företag. Inom Attorney finns därför kompetens för att lösa såväl små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag samt för privatpersoner.

Värdegrund

Attorneys värdegrund kan sammanfattas i följande tre kärnvärden.

Lojalitetsskapande kreativitet

Engagemang för att skapa fungerande lösningar för klienterna.

Kontaktskapande kommunikation

Attorney vill ha en löpande dialog med klienten för att öka förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra situationen och förebygga att negativa effekter påverkar uppdraget såväl för klienten som för Attorney.

Tillväxtskapande partnerskap

Vi vill utveckla och förbättra Attorney och våra tjänster men också utveckla förståelsen bland klienterna och deras förhållningssätt till juridiska frågor samt deras verksamhet eller privata situation.

Sekretess                                                           

Det är av största vikt att klienternas integritet skyddas. Den information som Attorney får ta del av är många gånger av den art att den kan skada klienten på ett eller annat sätt om informationen felaktigt kommer till tredje mans kännedom. Det förtroende som ges Attorney måste förvaltas och vårdas. Attorney iakttar därför givetvis sekretess när det gäller våra klienter i enlighet med god sed och svensk lag samt GDPR Direktivet.

”Code of Conduct”

Attorneys ”Code of Conduct” är vägledande tankar för det sätt Attorney och partners bör arbeta och ej bindande avtalsregler mellan Attorney och klienten. Eftersom varje klient är unik skall Attorneys Code of Conduct ses som en etisk ambitionsnivå för Attorneys medarbetare och partners och ej ett avtalsinnehåll mellan Attorney och klienten eller tredjeman i sig.

 1. Uppdrags – Arvodes- och GDPR villkor mellan Attorney Esq. AB och Klienter

1.1 Dessa uppdrags- samt arvodesvillkor samt villkor enligt EU direktivet om General data Protection Regulation ( gemensamt benämnda ”Villkor”) gäller för samtliga tjänster som Attorney tillhandahåller sina klienter . Se mer härom under punkten 2 nedan.

1.2 När Attorney anlitas av klienter för att tillhandahålla klienter en tjänst – dvs. Attorney anlitas för ett uppdrag – accepterar klienten dessa Villkor som finns på www.attorney.se och som även finns och delges klienten på Attorneys kontor och som hänvisas till i de fullmakter som Attorneys klienter skriver under.

Villkoren inkorporeras i parternas avtal, genom att klienten anses ha delgetts Villkoren via www.attorney.se, eller genom att klienten har informeras om dess innehåll och existens på Attorneys kontor. Villkoren inkorporeras dessutom genom klientens underskrift av fullmakt eller annat av klienten underskrivet dokument eller genom att klienten via brev eller e-mail instruerar Attorney i ett uppdrag.

Parterna är eniga om att såväl telefaxkopior som e-mail skall betraktas som originaldokument som binder parterna i enlighet med dessa Villkor.

1.3 Avvikelse från dessa Villkor kan enbart ske genom en av båda parter undertecknad skriftlig uppdragsbekräftelse varmed villkoren i uppdragsbekräftelsen skall äga företräde framför dessa Villkor, om och i den mån, villkoren är oförenliga med varandra.

 1. Uppdrag och tjänster

2.1 För utförandet av uppdraget åt klienten kan flera av Attorneys anställda eller anlitade jurister eller samarbetspartners komma vara delaktiga. Detta för att klienten skall erbjudas den sakkunskap och de resurser som krävs för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt. Antalet personer som är involverade i uppdraget kan komma att ändras över tid. Vid uppdragets början utses en ansvarig jurist för uppdraget. Klienten skall alltid i första hand vända sig till den uppdragsansvarige juristen med eventuella frågor.

2.2 För att Attorney skall kunna utföra uppdraget måste klienten utan dröjsmål tillhandahålla Attorney sådan komplett och i alla delar korrekt information som behövs för uppdragets genomförande. Vidare måste klienten säkerställa att klienten eller klientens personal finns tillgänglig för att ge Attorney den assistans som rimligen kan begäras för att Attorney skall kunna genomföra uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet. Under uppdragets utförande måste klienten tillse att Attorney utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för uppdraget.

2.3 Om klienten eller tredje man som klienten anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs av Attorney för att Attorney skall kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och därmed merkostnader för klienten som skall betalas av klienten. Attorney ansvarar inte för de förseningar och merkostnader som uppkommer direkt eller indirekt pga. klientens agerande, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader eller vad avser resultatet av uppdragets utförande.

2.4 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om något annat i en skriftlig uppdragsbekräftelse baseras uppdraget på den information och det material som klienten tillhandahåller.

När uppdraget genomförs utgår Attorney från att av klienten tillhandahållen information och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Attorney inte självständigt verifierar den information och det material som klienten lämnar till Attorney. Attorney ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på ofullständig, felaktig eller bristfällig information från klienten eller från av klienten anvisad tredje man.

2.5 Attorneys tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget samt de fakta och den information som presenteras för Attorney av klienten eller av anvisad tredje man samt de instruktioner klienten förser Attorney med. Med anledning av detta kan klienten inte förlita sig på ett visst råd eller arbetsresultat i samband med någon annan angelägenhet eller använda rådet eller arbetsresultatet för något annat ändamål än för det uppdrag vilket det specifikt lämnades.

2.6 Utkast till dokument och andra arbetsdokument som Attorney tillhandahåller klienten under uppdragets utförande utgör inte Attorneys slutliga ställningstagande. Detta medför att klienten inte kan förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast och arbetsdokument.

2.7 För den händelse Attorney inte särskilt och skriftligen har överenskommit om något annat omfattar Attorneys rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika uppdraget eller någon annan situation. Rådgivningen är inte heller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige och rådgivningen gäller dessutom enbart det specifika uppdraget utifrån information erhållen av klienten.

2.8 Om Attorney instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare eller fackmän, skall dessa rådgivare eller fackmän anses vara oberoende av Attorney. Detta innebär att Attorney inte tar något ansvar för råd eller andra tjänster som dessa rådgivare och fackmän tillhandahåller Attorney och klienten direkt eller indirekt. Attorney ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän direkt eller indirekt fakturerar klienten i förekommande fall.

 1. Partsförhållande

Avtalet om uppdraget är ett avtal mellan Attorney och klienten och inte ett avtal mellan klienten och den enskilde juristen som utför uppdraget eller någon annan juridisk eller fysisk person som har anknytning till Attorney. Attorney och klienten accepterar således att klientens uppdrag är ett uppdrag för Attorney och inte för en enskild jurist. Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet skall utföras av en eller flera specifika personer.

 1. Upphovsrätt m.m.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Attorney skapar i samband med uppdraget för klienten tillhör Attorney, men klienten har rätt att använda resultatet för det ändamål – dvs. inom ramen för det uppdrag – för vilka resultatet tillhandahålls. För den händelse Attorney inte särskilt och skriftligen har överenskommit om något annat i en uppdragsbekräftelse får inte något dokument eller annat arbetsresultat som framställs av Attorney ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.

 1. Fakturering

Attorney fakturerar i normalfallet löpande sitt uppskattade arvode månadsvis i efterskott. Betalning skall ske i enlighet med betalningsinstruktion på faktura dock senast inom tjugo (20) dagar från fakturadatum. Avräkning av eventuell del- eller a-conto betalning sker vid uppdragets slut. Det står Attorney fritt att fakturera antingen genom delfaktura eller a conto-faktura. Debitering av fullständigt arvode och a-conto, redovisas dessutom avräkningsvis i faktura när uppdraget upphör.

 1. Rättsskydd

I vissa fall har klient möjlighet att genom rättsskyddsförsäkring erhålla ersättning för arvode- och ombudskostnader till Attorney som ombud i de fall det föreligger tvist.

Sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma, förutom genom hem- eller företagsförsäkring, även genom branschorganisation eller liknande inrättning. Genom dessa villkor upplyses klienten att klienten själv ska undersöka om rättsskyddsförsäkring finns.

Det är av vikt att klienten upplyser Attorney om förekomsten av eventuellt rättsskydd.  Attorney tar inget ansvar för huruvida försäkringsgivare beviljar rättsskydd i saken eller ej.

Enligt försäkringsvillkoren är normalt den ersättning som utgår till Attorney med stöd av försäkringen begränsad till viss specificerad timtaxa.  Vidare är arvodets storlek till Attorney enligt försäkringsvillkoren oftast maximerat samt att det defakto har uppstått en tvist.

Även i de fall klienten är berättigad till rättsskydd debiterar Attorney löpande klienten arvode i enlighet med Attorneys sedvanliga arvodesnormer, med avräkning för – i förekommande fall – vad som uppskattningsvis kommer inflyta ifrån rättsskyddsförsäkringen.

Detta innebär i normalfallet att klienten alltid först reglerar sina fakturor med Attorney om inget annat anges på faktura. Under alla omständigheter är Klienten alltid ansvarig i förhållandet till Attorney för skillnaden av vad rättsskyddet defakto täcker och Attorneys fakturerade arvode.

Notera också att Attorney inte skiljer mellan olika former av tid som t.ex. tidspillan för resor eller vanlig nedlagd tid. All tid räknas enhetligt som debiterbar tid och redovisas endast i enklare fall. I mer omfattade mål sker ibland ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode (se mer härom under rubriken ”Arvodets storlek”).

Observera vidare att Attorneys åtgärder rörande rättsskydd endast omfattar att a) ansöka om rättsskydd för klienten och b) medverka vid avräkningsförfarande genom att skicka en kopia på Attorneys slutredovisning/slutfaktura till rättsskyddsbolaget, jämte instruktion var eventuellt utfallande rättsskyddsbelopp skall betalas. För detta arbete debiterar Attorney arvode mellan 2 till 4 timmar att betalas av klienten direkt till Attorney.

 1. Betalning

7.1 Betalning av fakturor skall ske inom tjugo (20) dagar från fakturadatum om annat ej står på fakturan. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag, dock lägst med tio (10) procent.

För det fall klienten inte i tid erlägger betalning av fakturor, förbehåller sig Attorney rätten att, tio (10) dagar efter meddelande till klienten härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och därefter om betalning ej sker inom tio (10) efter meddelandet frånträda uppdraget.

7.2 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Attorney genom att skriftligen begära att Attorney frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster som utförts fram till uppdragets avslutande samt därtill nödvändigt avslutningsarbete uppgående till maximalt åtta (8) timmar och för de kostnader Attorney haft före uppdraget upphörde.

7.3 Om klienten inte förmår att betala en faktura, eller försätts i konkurs, övertar Attorney med automatik klientens rätt till rättsskyddsersättning gentemot eventuell försäkringsgivare på grund av föreliggande uppdragsavtal mellan klienten och Attorney samt rätten att lyfta eventuella medel tillhöriga klienten från Attorneys klientmedelskonto.

7.4 Vid konkurs av juridisk person är dessutom den juridiska personens ställföreträdare ansvarig för betalning av den juridiska personens skulder till Attorney.

 1. Arvodets storlek

8.1 Arvodesdebitering sker genom debitering av per påbörjade 15 minuter. För undvikande av missförstånd betyder detta att klienten förstår och godtar att bli debiterad för exempelvis;

i) 15 minuter om Attorney arbetat genom att exempelvis tala med klienten i telefon i 7 minuter,

ii) 30 minuter om Attorney arbetat med att skriva exempelvis e-mail i 20 minuter,

iii) 1 timme om Attorney arbetat med en inlaga till domstolen i 50 minuter.

Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte specificeras i detalj utöver vad som anges i faktura eller kostnadsräkning, men Attorney är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redovisning för det med uppdraget förenade arbetet. Det innebär dock inte någon skyldighet i och för sig att redovisa tid utan endast vilka åtgärder som företagits för klientens räkning, direkt eller indirekt.

8.2 A-contodebiteringar från Attorney till klienten är inte slutgiltig betalning för berörd period och uppdrag utan endast att betrakta som en delbetalning på upparbetat arvode till Attorney, detta utan krav på vare sig exakt åtgärdsredovisning eller exakt arvode för den tid a-contot avser.

8.3 En uppskattning av arvodet till Attorney – oavsett när så sker – i ett uppdrag är baserad på den information som Attorney har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte bindande eller någon offert eller löfte om fast pris utan enbart en icke bindande uppskattning utifrån klientens uppgifter.

8.4 I de fall ett fast arvode skriftligen har överenskommits gäller detta endast under förutsättning av att klienten har tillhandahållit Attorney ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelsen om det fasta arvodet träffades samt att klientens fullgör sina skyldigheter i enlighet med vad som anges i detta avtal.

8.5 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden är det normalt att den förlorande parten åläggs att betala den vinnande partens rättegångskostnader, inklusive exempelvis vittneskostnad, expertkostnad, stämningsavgift, porto och jurist arvoden samt egen arbetstid.

Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättningsbara. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten emellertid alltid erlägga betalning för de tjänster Attorney har utfört och för de kostnader Attorney har haft i samband med att Attorney företrätt klienten i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande eller i annat uppdrag av vilket slag det vara må.

8.6 Den timtaxa som Attorney tillämpar varierar för närvarande mellan Domstolsverkets timkostnadsnorm exkl. moms upp till 3 495 kr/timme exkl. moms. Då inget specifikt avtal träffats mellan Attorney och klient rörande arvodet utgår arvodet till 2 495 kr + moms per timme.

Vid var tid gällande moms tillkommer alltid på priset som är grundpriset.

8.7 Minsta av Attorney debiterbara tid är 15 minuter för varje enskild kontakt mellan klienten och Attorney eller mellan Attorney och någon tredje person pga. uppdragets utförande eller för en enskild arbetsinsats såsom ett e-mail. Detta vare sig det är ett 15 minuters telefonsamtal eller ett svar på ett e-mail som tar 1 minut. Se även punkt 8.1.

 1. Utlägg

Utöver Attorneys arvode kan kostnader för stämningsavgift, resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras klienten. Normalt betalar Attorney begränsade utgifter för klientens räkning och fakturerar dessa i efterskott tillsammans med arvodesfaktura. Attorney kan emellertid komma att begära förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning. Oavsett hur Attorney gör skall klienten betala samtliga Attorneys utlägg och kostnader utöver arvodet inklusive men ej begränsat till avgifter till myndigheter och företag, porto och reskostnader samt samtliga andra kostnader hänförliga till uppdragets utförande.

 1. Testamenten

Attorney kan i vissa speciella fall åta sig att förvara testamenten eller avtal i original för klienters räkning. Dock åtar sig inte Attorney eller dess jurister eller medarbetare i övrigt att bevaka berörda testatorers frånfällen eller annat som kan finnas inskrivet i testamenten eller avtal.

 1. Förskott och klientmedel

11.1 Beroende på omständigheterna kan Attorney begära att klientens medel eller förskott från klienten betalas till Esquire AB eller Esquire AB:s  klientmedelskonto, i förekommande fall även ett stående sådant. Huruvida detta skall ske bestäms av Attorney och för det fall ett förskott skall vara stående faktureras det regelmässigt månadsvis.

11.2 För det fall ett förskott eller klientens medel har betalas till Attorney, har Attorney rätt att genom avräkning tillgodogöra sig betalning från detta belopp för klientens skulder till Attorney.

 1. Rättshjälp

12.1 Attorney åtar sig även uppdrag för vilka ersättning utgår i form av allmän rättshjälp och Attorney hjälper även klienter att söka rättshjälp från rättshjälpsmyndigheten.

12.2 För att rättshjälp skall utgå till klient får för närvarande klientens inkomst ej vara över 260 000 kr per år och det utgår oftast en rättshjälpsavgift för klienten att betala samt ett arvode till Attorney för rådgivning som klienten ansvarar för att betala.

12.3 Attorney påtar sig inget ansvar för att klienten erhåller rättshjälp och det åligger klienten att betala det arvode som debiterats klienten av Attorney och som ej ersätts av rättshjälps-myndigheten.

 1. Begränsningar i Villkoren

Dessa villkor gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag eller skriftligt avtal mellan parterna dvs Esquire AB och Klienten.

 1. Ansvarsbegränsning

Attorney genom Esquire AB ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Attorney genom uppsåt eller oaktsamhet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till maximalt 1 000 000 kr.

 1. Ställföreträdaransvar/solidariskt ansvar

För det fall klienten är en juridisk person är personen som skrivit under fullmakten till Attorney exempelvis den juridiska personens ställföreträdare solidariskt ansvarig med den juridiska personen, för den juridiska personens förpliktelser mot Attorney avseende såväl förfluten tid som för framtiden.

Framtida förpliktelser gentemot Attorney upphör vid den tidpunkt då ställföreträdare för juridisk person lämnar sin anställning eller styrelsen eller sina andra anknytningar rörande den juridiska personen som givit uppdraget till Attorney (Avhoppet).

Ställföreträdarens ansvar gentemot Attorney för tid innan Avhoppet upphör när de ekonomiska mellanhavandena mellan den juridiska personen och Attorney hänförliga till tiden fram till och med Avhoppet, till fullo reglerats enligt Attorney.

Personen som agerar som ställföreträdare för klient åtar sig att utan dröjsmål tydligt informera Attorney skriftligen om eventuellt Avhopp, sker ej detta fortsätter personens ansvar för samtliga den juridiska personens förpliktelser gentemot Attorney tills Attorney erhållit fullt betalt inklusive avgifter, räntor och kostnader.

 1. Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Attorney genom Esquire AB är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Attorney är också förhindrade enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. Attorney är ålagd att löpande övervaka pågående klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts. Attorney är också skyldig att enligt etiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Attorney får då inte ange skälen för frånträdandet.

 1. Identifiering, personuppgifter och General data Protection Regulation (GDPR)

17.1 Enligt lag måste Attorney kontrollera klienternas identitet och juridiska personers ägarförhållanden samt informera sig om medel och andra tillgångars ursprung. Detta sker i regel innan uppdraget påbörjas. Attorney kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar samt dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Attorney är även skyldig att efter bästa förmåga verifiera den information som lämnas till oss av klient. För detta ändamål kan Attorney komma att inhämta information från externa källor.

All information och dokumentation som Attorney inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Attorney att behålla i enlighet med vad som avtalas och tillåts enligt GDPR Direktivet.

17.2 När klient anlitar Attorney lämnar klienten samtycke till att Attorney behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i detta avtal, fullmakt samt avseende penningtvättslagen och enligt GDPR direktivet.

17.3 Klienten samtycker därför genom lämnandet av uppdraget till Attorney, till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Attorneys klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallhanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. och sedan används för att underlätta fullgörandet av Attorneys och dess anställdas uppdrag med klienten eller för att befrämja klientens intressen.

17.4 För att kunna hålla klientens personuppgifter uppdaterade och korrekta kan Attorney komma att komplettera och uppdatera redan erhållna personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Se även nedan under ”Arkivering och utlämnande av information”.

17.5 När personuppgifter lämnas av och om barn under 16 år, skall berörda vårdnadshavare skriftligen godkänna att Attorney behandlar sagda personuppgifter.

17.6 Reglerna enligt direktivet om General data Protection Regulation (GDPR) kompletterar huvudavtalet och är tillsammans med huvudavtalet den rättsliga grunden för att behandla klientens personuppgifter.

17.7 För kommunikation rörande GDPR och dess fullgörande har parterna utsett kontakt personer. Parterna ska skriftligen underrätta varandra om eventuellt byte av kontaktperson.

17.7.1 Kontaktperson för klient är den som är angiven i huvudavtalet och därtill hörande fullmakt.

17.7.2 Kontaktperson för Personuppgiftsbiträdet är:  Peter Landgren, peter.landgren@attorney.se

17.7.3 Personuppgiftsbiträdet ska utföra all personuppgiftsbehandling i enlighet med detta avtal och gällande dataskyddslagstiftning.

17.7.4 Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med den Person uppgiftsansvariges uttryckliga instruktioner och i enlighet med vad som behövs för att tillvarata klientens bästa i uppdraget. Har Personuppgiftsbiträdet otillräckliga eller felaktiga instruktioner ska denne utan dröjsmål påtala detta för klienten.

17.7.5 Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att behandla personuppgifter för något annat ändamål än vad som framgår av huvudavtalet, med mindre än att klienten skriftligen godkänt det i varje enskilt nyttjande.

17.7.6 Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål underrätta klienten om denne anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot gällande dataskyddslagstiftning och därefter invänta vidare instruktioner från klienten.

17.7.7 Personuppgiftsbehandlingen kommer att genomföras per telefon, via möten, via skrifter och på datorer på Person- uppgiftsbiträdes adress Biblioteksgatan 3, 1146 Stockholm.

17.7.8 Personuppgiftsbehandlingen kommer att pågå så länge det är nödvändigt för fullföljande av huvudavtalet samt bevakande av Personuppgiftsbiträdes rättigheter och skyldigheter enligt lag eller huvudavtalet. Därefter ska personuppgifterna raderas. Radering ska utföras på sätt som efter bästa förmåga säkerställer att personuppgifterna inte kan återskapas.

17.7.9 Klienten ska i anslutning till huvudavtalet tillhandahålla Personuppgiftsbiträdet dokumenterade instruktioner och övriga anvisningar avseende ändamålet, omfattningen, arten och varaktigheten av behandling av personuppgifter samt kategorier av registrerade i den utsträckning som är nödvändig för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt vad som avtalats och gällande dataskyddslagstiftning samt huvudavtalet.

17.8 Personuppgiftsbiträdet ska genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhets- åtgärder begränsa tillgången till personuppgifterna. Dessa åtgärder ska omfatta minst behörighets styrning enligt nedan om säkerhetsåtgärder för dataskydd.

17.9 Personuppgiftsbiträdet ska ge behörighet endast till sådan personal som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina åtaganden enligt huvudavtalet och tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och har instruerats att hantera personuppgifterna på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Personal som har tillgång till känsliga personuppgifter ska ges begränsad behörighet och följa de instruktioner som klienten har lämnat.

17.10 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, från att det kommit Personuppgifts-biträdet till kännedom, underrätta klienten om förekomsten av eller risken för en personuppgifts incident. En sådan underrättelse ska innehålla all nödvändig och tillgänglig information som klienten behöver för att kunna vidta lämpliga åtgärder samt uppfylla sina skyldigheter avseende anmälan av personuppgiftsincidenten till behörig tillsynsmyndighet, exempelvis men inte uteslutande uppgifter om omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess befarade effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

17.11 Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifterna med sekretess. Personer hos Personuppgiftsbiträdet med behörighet att behandla personuppgifterna har genom huvudavtalet ingått särskild sekretessförbindelse och dom har upplysts om att tystnadsplikt föreligger enligt lag eller avtal.

17.12 Personuppgiftsbiträdet ska på klientens förfrågan bistå denne i fullgörandet av sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning och GDPR Direktivet, exempelvis i utförandet av konsekvens bedömningar avseende dataskydd, utformningen av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förhandssamråd med behörig tillsynsmyndighet och medverkan till utredning av befarade eller inträffade personuppgiftsincidenter.

17.13 Personuppgiftsbiträdet ska tillåta inspektioner från behörig tillsynsmyndighet och därvid ge myndigheten tillgång till lokaler, system och dokumentation för granskning avseende personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål informera klienten om eventuella kontakter med behörig tillsynsmyndighet som rör eller kan ha betydelse för behandlingen.

17.14 Personuppgiftsbiträdet ska utan oskäligt dröjsmål på klientens begäran, ge denne tillgång till personuppgifterna som Personuppgiftsbiträdet har i sin besittning samt utföra en begärd ändring, radering, begränsning eller överföring av personuppgifterna.

17.15 Klienten har rätt att genom uppföljning eller granskning kontrollera Personuppgifts-biträdet och dess efterlevnad av vad som avtalats och gällande dataskyddslagstiftning och GDPR Direktivet. Personuppgiftsbiträdet ska härvid ge klienten tillgång till lokaler, utrustning och system för inspektion samt tillhandahålla relevanta och erforderliga upplysningar och relevant dokumentation av betydelse för uppföljningen av klientens uppdrag enligt huvudavtalet. Klienten har rätt att genomföra i detta stycke omnämnd inspektion inom 21 dagar från begäran, om det inte vore oskäligt beroende på att det skulle sammanfalla med annan sådan inspektion hos Personuppgiftsbiträdet.

17.16 Vid utövande av sin rätt till insyn får klienten besluta om att ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder ska vidtas av Personuppgiftsbiträdet i syfte att uppnå säkerhetsnivå enligt praxis och lagstiftning eller efterkomma ett myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att implementera sådan föreslagen skälig åtgärd om den följer av lag eller praxis.

17.17 Klienten lämnar Personuppgiftsbiträdet ett allmänt förhandstillstånd att anlita underbiträden, förutsatt att underbiträdet i relation till Personuppgiftsbiträdet förbundit sig till motsvarande skyldigheter som åligger Personuppgiftsbiträdet enligt vad som avtalats.

17.18 Om underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter ska Personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarigt gentemot klienten för utförandet av underbiträdets skyldigheter.

17.19 Personuppgiftsbiträdet har inte utan skriftligt godkännande från klienten, rätt att lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen till tredje man, annat än då sådant utlämnande enligt Personuppgiftsbiträdet behövs för att tillvarata klientens bästa eller vad som krävs enlig, lag eller domstolsbeslut.

17.20 Om begäran om sådant utlämnande framställs – utan att det har samband med huvudavtalet – av myndighet, en registrerad eller annan tredje part, ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till klienten.

17.21 Om Klienten skriftligen godkänt visst utlämnande, ska Personuppgiftsbiträdet utföra utlämnandet enligt instruktion från klienten.

17.22 Säkerhetsåtgärder för dataskydd

17.22.1 Fysisk säkerhet. IT-utrustning ska skyddas mot elavbrott och andra störningar orsakade i tekniska försörjningssystem. Utrymmen där Personuppgifter förvaras eller på annat sätt behandlas (t.ex. serverrum, serverhallar och kontor) ska skyddas genom lämpliga tillträdes-kontroller för att säkerställa att endast behörig personal får tillträde. Medarbetares och besökares identitet ska säkerställas. IT-system och lagringsmedier ska skyddas mot skadegörelse och stöld.

 17.22.2 Åtkomstskydd. Datorutrustning och portabla lagringsmedier som inte står under uppsikt ska låsas in för att skyddas mot obehörig användning, påverkan och stöld. I annat fall ska Personuppgifter krypteras.

 17.22.3 Datorer och mobila enheter. Medarbetares datorer ska låsas automatiskt vid inaktivitet och kräva starkt lösenord för upplåsning. Antalet öppna kommunikationsportar i datorerna ska minimeras och brandväggar, antivirusprogram och säkerhetsuppdateringar ska installeras och uppdateras regelbundet.

17.22.4 Hårddiskar. tillhörande bärbara datorer ska alltid vara krypterade med tillräckligt stark nyckel. Behandling av Personuppgifter på mobila enheter ska begränsas enligt dokumenterade rutiner. Lagringsminnen tillhörande mobila enheter ska alltid skyddas med kryptering. Mobila enheter ska skyddas med ett tillräckligt starkt lösenord och kunna raderas automatiskt om felaktigt lösenord matas in för många gånger. Möjlighet att radera Personuppgifter från mobila enheter via fjärråtkomst ska finnas. Medarbetare ska inte medges tillstånd att behandla Personuppgifter på privata datorer eller mobila enheter.

 17.22.5 Autentisering. Inloggning i system ska ske via personlig användaridentitet med lösenord. Lösenord ska vara tillräckligt starka och bytas regelbundet. Det ska inte vara tillåtet att överlåta eller dela inloggningsuppgifter med andra personer.

 17.22.6 Behörighetsstyrning. Medarbetares åtkomst till Personuppgifter ska styras av ett tekniskt system för behörighetskontroll. Medarbetarna ska ges minsta möjliga åtkomst vid behandling av Personuppgifter. Endast medarbetare som behöver tillgång till Personuppgifter för sitt arbete ska ges åtkomst. Det ska finnas dokumenterade rutiner för tilldelning och borttagande av behörigheter.

 117.22.7 Servrar. Åtkomst till administrativa verktyg och gränssnitt på servrar ska begränsas. Medarbetare som har administrativa rättigheter ska använda starka lösenord. Det ska inte vara tillåtet att överlåta eller dela inloggningsuppgifter med andra personer. Viktiga uppdateringar för operativsystem och applikationer ska installeras utan onödigt dröjsmål.

 17.22.8 Nätverkssäkerhet. Nätverk ska skyddas mot externa angrepp och förlust av information. Trådlösa nätverk ska skyddas med kryptering. In- och utgående nätverkstrafik ska filtreras via exempelvis brandväggar. Mjukvara som regelbundet scannar nätverk för malware (t.ex. virus, trojaner, spionprogram och ransomware) ska användas och hållas uppdaterad.

17.22.9 Skydd mot skadlig kod. Det ska finnas dokumenterade rutiner för att skydda system mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång.

 17.22.10 Säkerhetskopior. Personuppgifter ska regelbundet överföras till säkerhetskopior. Säkerhetskopiorna ska förvaras avskilt och väl skyddade så att Personuppgifter kan återskapas efter en störning. Det ska finnas dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering, återläsning av säkerhetskopior och test av återläsning av säkerhetskopior.

17.22.11 Datakommunikation. Anslutning för extern datakommunikation ska skyddas med sådan teknisk funktion som säker ställer att uppkopplingen är behörig.

17.22.12 Gallring. Det ska finnas dokumenterade rutiner som säkerställer att Personuppgifter raderas när de inte länge är nödvändiga för ändamålet och att de därefter inte är möjliga att återskapa.

 17.22.13 Reparation och service. När reparation och service av datorutrustning utförs av annan än Personuppgiftsbiträdet, ska kontrakt som reglerar säkerhet och sekretess träffas med serviceföretaget. Vid servicebesök ska servicen ske under Personuppgiftsbiträdets överinseende. Service via fjärrstyrd datakommunikation får endast ske efter säker elektronisk identifiering av den som utför servicen. Servicepersonal ska ges åtkomst i systemet endast vid servicetillfället. Finns separat kommunikationsingång för service ska den vara stängd när service inte pågår.

 17.22.14 Personuppgiftsincident. Det ska finnas dokumenterade rutiner för att utan dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige vid misstanke om eller konstaterad personuppgiftsincident. Personuppgiftsbiträdet ska ha förmågan att återställa tillgängligheten och åtkomsten till Personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident.

 17.22.15 Utbildning av personal. Personuppgiftsbiträdets personal ska besitta erforderlig kunskap avseende personuppgiftsbehandling inom ramen för gällande lagstiftning. På den Klientens begäran ska Personuppgiftsbiträdet uppvisa dokumentation i detta avseende

17.23 Personuppgiftsbiträdet, och i förekommande fall underbiträden, får endast vidtaböverföring av personuppgifter till tredje land om klienten skriftligen godkänt överföringen i separat avtal eller i huvudavtalet.

Om godkännande lämnas, ansvarar Personuppgiftsbiträdet för att säkerställa att överföringen sker med upprätthållande av adekvat skyddsnivå enligt gällande dataskyddslagstiftning.

17.24 Om överföring till tredje land erfordrar att särskilt avtal baserat på standardavtals villkor ingåtts i syfte att upprätthålla adekvat skyddsnivå ska Personuppgiftsbiträdet, oavsett om det är Personuppgiftsbiträdet eller ett underbiträde som ska ingå avtalet, i samband med att godkännande inhämtas, presentera sådant avtal baserat på standardavtalsklausuler för Klienten. Klienten har rätt att förvägra godkännande om det särskilda avtalet inte lever upp till adekvat skyddsnivå.

17.25 Vid huvudavtalets upphörande ska alla personuppgifter, inom sex (6) månader från avtalets upphörande, av Personuppgiftsbiträdet återföras eller förstöras enligt klientens instruktioner om dessa ej strider mot huvudavtalet eller lag. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att det inte finns några personuppgifter inklusive kopior kvar i egna system eller lagringsmedia om detta ej strider mot huvudavtalet. Om detta inte är möjligt ska Personuppgiftsbiträdet garantera att denne kommer att iaktta sekretess för de överförda personuppgifterna och blockera otillbörlig åtkomst till dem.

17.26 Personuppgiftsbiträdet ska verka för att störningar i klientens verksamhet minimeras, vilket inkluderar skyldighet att i skälig omfattning bistå vid eventuell överflyttning av personuppgifter till annat personuppgiftsbiträde.

17.27 Personuppgiftsbiträdet har utöver vad som följer av huvudavtalet, inte rätt till särskild ersättning för att uppfylla förpliktelser enligt gällande data skydds lagstiftning.

17.28 Personuppgiftsbiträdet ska hålla klienten skadelös avseende sådan skada som uppkommit till följd av behandling av personuppgifter i strid med avtalet, huvudavtalet, instruktioner från klienten, myndighetsbeslut eller gällande dataskyddslagstiftning.

17.28 Klienten ska ersätta Personuppgiftsbiträdet avseende sådan skada som orsakats Personuppgiftsbiträdet till följd av klientens underlåtenhet att tillförsäkra en laglig behandling, klientens bristfälliga instruktioner, eller andra uttryckliga skyldigheter enligt vad som avtalats.

17.29 Part ska utan oskäligt dröjsmål informera den andra parten om sådan skadestånds process inleds som har anknytning till behandling av personuppgifter enligt Avtalet.

Båda parter är skyldiga att vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuella skadeverkningar.

 1. Arkivering och utlämnande av information samt användande av e-mail

18.1 Den information som klienten lämnar till Attorney skyddar Attorney på ett sätt Attorney finner lämpligt.

18.2 Attorney kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-mail. Även om e-mail är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Attorney vill uppmärksamma klienterna på de risker som är förenade med kommunikation via t.ex. e-post, i synnerhet om klientens e-postadress är inom ett företag. Attorney krypterar dock inte sin e-post. Attorney åtar sig inget ansvar för dessa risker eller några risker relaterade till e-post inklusive exempelvis virus eller spam.

Om klienten skulle föredra att Attorney inte kommunicerar via exempelvis e-post ber Attorney klienten att skriftligen via brev meddela detta till den uppdragsansvarige juristen samt Attorney.

18.3 Attorneys spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-mail. Klienten bör därför följa upp viktig e-mail via telefon med uppdragsansvarig jurist och Attorney tar inget ansvar för försvunnen e-mail eller konsekvenserna av försvinnandet.

18.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer Attorney att arkivera de handlingar och arbetsresultat som Attorney själva anser viktiga och som erhållits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt Attorneys uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag.

18.5 Mot bakgrund av att Attorney kan vara skyldiga att arkivera handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan Attorney inte tillmötesgå en begäran från klient om att förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall klient ber Attorney att tömma en elektronisk akt i Attorneys dokumenthanteringssystem kommer Attorney att efterkomma klientens önskemål i den utsträckning som lag tillåter detta och mot ersättning enligt sedvanlig timtaxa.

18.6 För den händelse Attorney inte särskilt har överenskommit om annat i en uppdragsbekräftelse kommer Attorney inte att tillställa klienten handlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört och Attorney kommer behålla originalhandlingarna så länge Attorney finner det lämpligt.

18.7 Om Attorney i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har Attorney rätt att lämna ut sådant material och annan information som Attorney anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen skall kunna lämna råd eller utföra den aktuella tjänsten.

18.8 Först när ett ärende blivit allmänt känt har Attorney rätt att i Attorneys marknadsföring och på Attorneys hemsida lämna information om Attorneys delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

18.9 Även om mervärdesskatt inte utgår på vissa av Attorneys tjänster är Attorney enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndighet om klientens momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När klienten anlitar oss lämnar klienten samtycke till att Attorney får lämna denna information till skattemyndighet eller annan myndighet.

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

Tvister med anledning av detta uppdrags- och arvodesavtal skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och avgöras enligt svensk lag.

 1. Krav och klagomål på fakturor och uppdrags genomförande

20.1 Bestridande och klagomål på fakturor från Attorney dvs. Esquire AB avseende däri omnämnd a) åtgärd, b) fakturerad tid och c) belopp skall framställas skriftligen via brev.

20.1.1 Klientens bestridande och klagomål av och på fakturor skall ske snarast och på så sätt att bestridandet och klagomålet är Attorney tillhanda senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.

20.1.2 Bestridandet och klagomålet på fakturor skall vara daterad samt underskriven och innehålla fakturanummer, belopp och datum på fakturan samt varför fakturan ej skall betalas dvs. de klagomål som framförs skall specificeras.

20.1.3 Sker ej bestridande eller framförs ej klagomål inom tiden angiven i paragraf 20.1.1 ovan förfaller klientens rätt att bestrida betalningsskyldighet för av Attorney till klienten utställda fakturor vad avser a) åtgärd, b) fakturerad tid och c) belopp.

20.2 Krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och på uppdragets utförande skall ske skriftligen via brev så snart klient borde ha förstått att han eventuellt kan framställa krav och klagomål gentemot Attorney.

20.2.1 Klients krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och på uppdragets utförande måste dock ske senast trettio (30) dagar efter klient defakto fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet eller klagomålet.

20.2.2 Krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och uppdraget skall dock under alla omständigheter framföras senast en (1) månad efter lagakraftvunnen dom, eller då uppdraget ej avser rättsligt förfarande senast en (1) månad från det klienten erhållit faktura för arbetet som anses bristfälligt.

20.2.3 Framförs ej krav och klagomål på Attorneys utförande av arbete och uppdragets utförande inom tiden angiven i paragraf 20.2.1 till 20.2.2 ovan förfaller klientens rätt att kräva ersättning för brister i utfört arbete eller vid utförandet av uppdraget åt klienten

20.3 Försitter klienten ovanstående tidsfrister är klientens rätt till ersättning för eventuell brist i utförande av uppdrag och arbete eller nedsättning av fakturerat belopp försutten.

 1. Ändringar

Attorneys Villkor kan från tid till annan komma att ändras och gäller därmed mellan Attorney och Klienten från ändringsdatum. Den vid var tid gällande versionen går att finna om man klickar på ”Avtalsvillkor” på Attorneys webbplats www.attorney.se samt på Attorneys kontor.