Attorney, som är ett varumärke ägt av Esquire AB, hanterar alla frågor inom Privaträtt. Vi tar hand om Juridiska problem med Fordringar, Skulder, Skadestånd, Fel i Fastighet och andra tvister och vi företräder dig i Domstol när så behövs. Ring 08-665 35 70 för stöd, råd och hjälp !

En Privaträttslig tvist har uppstått när Du eller Din motpart har framfört ett krav, och mottagaren av kravet har bestridit kravet.

Tvisten kan handla om skadestånd, fordran, fel i fastighet, försäkringsersättning mm. Som privatperson kan Du hamna i tvist med såväl andra privatpersoner, som företag, myndigheter, kommuner med flera, som motparter.

När Du hamnat i tvist med ett företag, en myndighet, kommunen eller staten är Du nästan alltid den ”svagare” parten, eftersom Din motpart oftast har betydligt större resurser än Du har.

Attorney kan snabbt se vad Du behöver för stöd och den bevisning som kan komma behövas och ta fram en strategi för att skyndsamt och kostnadseffektivt komma till ett för Dig bra resultat. Ingen tvist är för stor, eller för liten, däremot åtar vi oss endast ärenden i vilka vi bedömer att vi kan hjälpa Dig.

När Du bestämt Dig för att anlita Attorney så träffas vi och går igenom dina frågor och ditt mål med tvisten och vi kommer därefter fram till vad Du behöver och en lämplig strategi för hur just Ditt ärende ska hanteras. Vi försöker därefter alltid att lösa tvisten utom rätten, men ibland går inte det, och då måste vi väcka talan i domstol åt dig.

Under vissa förutsättningar kan Du vara berättigad rättsskydd eller rättshjälp, vilket vi i så fall hjälper Dig med.

Vi följer Attorneys motto ”When Trust Matters” så vi är lyhörda för dina behov, funderingar och önskemål. Vårt arbete bygger både på vår kompetens och på den personliga relationen med Dig.

Kontakta oss på 08-665 35 70 eller via contact@attorney.se så vi gemensamt kan hantera de tuffa beslut som uppkommer i samband med tvister, rättegångar och förhandlingar.

Nedan finner du lite extra information om frågor som är av Privaträttslig natur och Juridiska saker som du bör veta om du är privatperson.

 

Avskedad

Den som blir avskedad dvs. i dagligt tal ”får sparken”, förlorar sin anställning med stöd av vissa lagregler. Man kan också förlora jobbet genom uppsägning, och då gäller andra lagregler.

I svensk arbetsrätt menar man med avskedande en ensidig uppsägning av en anställning från arbetsgivaren. Eftersom det bara är arbetsgivaren som bestämmer om avsked kan ske, är det formellt felaktigt att säga att en anställd lämnar in sin ”avskedsansökan”. I själva verket säger en anställd upp sig.

Den som blir avskedad, skiljs omedelbart från sin tjänst till skillnad från vid uppsägning, då det normalt finns en uppsägningstid om en eller fler månader.

En anställd kan bara bli avskedad, om han grovt har brutit mot anställningsavtalet eller andra överenskommelser med arbetsgivaren och meddelande om avsked skall alltid göras skriftligt.

Blir den anställde avskedad, upphävs anställningsavtalet i princip omedelbart. Om avskedandet har gjorts felaktigt, kan en domstol upphäva avskedandet, så det är mycket viktigt att alla arbetsgivare tar hjälp av en utbildad jurist innan ett avsked genomförs.

Om domstolen finner att det saknas grund för avskedet, kan den som har blivit avskedad få skadestånd som kan uppgå till över 100 000 kronor.

En tvist om avsked är ofta speciell på det viset, att arbetsrätten innehåller mycket strikta regler för hur avsked och all annan formalia skall gå till. Dessutom behöver anställningsavtal och eventuella kollektivavtal tolkas jämfört med den aktuella situationen.

 

Byggtvist

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan en byggherre (den som beställer ett bygge) och en entreprenör (den som utför bygget). För att undvika eventuella tvister bör man upprätta skriftligt avtal med entreprenören. Det är viktigt att inte ta något för givet.

Är det något man undrar över eller känner man sig osäker avseende ett avtal bör man kontakta någon sakkunnig inom området eller anlita en entreprenadjurist för att granska avtalet innan man skriver på.

Den investeringen kan bespara dig mycket oro och stora onödiga utgifter. Entreprenören bör ha klar för sig följande aspekter beroende på om du är en entreprenör eller byggherre;

Besiktningar

Olika besiktningar görs under byggtiden. Dels de som ska utföras enligt bygglagstiftningen och som finns angivna i kontrollplanen som fastställs vid kommunens byggsamråd. Dels de som ingår i entreprenadkontraktet, och som du själv ansvarar för som byggherre.

Samordna de olika besiktningarna med hjälp av en expert. Besiktningar och andra kontroller bör göras för att du ska få det som du beställt. Ju bättre underlag som finns i form av ritningar och beskrivningar, desto bättre kan arbeten och kontroller utföras.

Om du efter besiktningen upptäcker felaktigheter i bygget ska du påtala detta senast sex månader efter slutbesiktningen. Då har entreprenören vanligtvis två månader på sig att åtgärda felen.

Även besiktningsmän gör ibland fel och då kan det bli tvist om ersättningsfrågan. Sådana ärenden prövas av domstol och i bland av Allmänna reklamationsnämnden.

Reklamation

Entreprenören bär ansvaret för bevisade fel två år efter slutbesiktningen, såvida de inte är orsakade av dig eller genom en olyckshändelse.

I upp till tio år kan du reklamera fel i arbeten på mark och byggnader.

Om du ska reklamera är det viktigt att göra det inom skälig tid från det att man upptäckt felet, alltså så snart som möjligt.

Anlita experthjälp

Tvister om fel i byggen är ofta komplicerade. Kontakta därför en sakkunnig jurist för rådgivning. För att få hjälp och råd om hur du ska gå tillväga i konsumentfrågor kan du vända dig till oss på Attorney.

Dolt fel

Dolda fel är sådana fel som fanns i ett huse när någon köpte det, och som man inte ens kunde förväntas upptäcka om huset undersöktes riktigt noga. Det är dock svårt för de flesta att veta i det enskilda fallet om felet är dolt eller ej.

Dolt fel i rättslig mening finns bara om följande kriterier är uppfyllda:

 • Felet måste ha funnits vid köptillfället,
 • Felet ska inte ha varit upptäckbart,
 • Felet ska inte ha varit förväntat,
 • Det ska ha reklamerats inom skälig tid.

Orsaken till dessa dolda fel handlar i grund och botten om att något var felmonterat eller felbyggt och även varit svåra att upptäcka vid en normal persons besiktning. Det handlar ofta om fukt, röta och mögel när dolt fel åberopas, och då vanligen i bärande delar och i våtutrymmen.

När du funderar på att köpa ett hus bör du alltid anlita en besiktningsman och göra en överlåtelsebesiktning av huset så att du uppfyller din undersökningsplikt.

Det finns också vissa riskkonstruktioner som inte räknas som dolda fel. Här förväntas du som köpare ta extra stor hänsyn och undersöka konstruktionen extra noggrant.

Eftersom varje fastighets situation är unik finns det mycket stora risker med att använda sig av juridiska begrepp och formuleringar kring dolda fel och utan att anpassa hanteringen av tvistefrågan och bevisningen till den unika situationen som ska behandlas.

 

Entreprenadtvist

Entreprenadtvist kallas den typ av rättslig tvist som rör en entreprenad avseende byggandet eller renoveringen av ett hus eller en annan anläggning på en fastighet.

En entreprenadtvist avgörs mellan två parter. Om de inte kommer överens, går tvisten normalt till tingsrätt för rättegång.

En entreprenadtvist är ofta speciell på det viset, att den innehåller många särskilda regler vid sidan om lagen. Det handlar om avtal som ofta är olika varianter av särskilda och komplicerade standardavtal som finns i byggbranschen. Domstolar och juridiska ombud är vana vid att hantera dessa avtal som för dom flesta är svåra att tolka.

För att tillvarata sin sak i en entreprenadtvist på bästa sätt, kan man behöva anlita ett ombud som är tar vara din rätt såväl juridiskt vid eventuell reklamation som vid en efterföljande rättegång.

En domstol kan ge allmänna upplysningar om formalia i entreprenadtvister. Till exempel kan domstolen allmänt berätta om hur en rättegång går till och kan lämna ut upplysningar om en rättegång som har handlagts i just den domstolen. En domstol skall dock vara objektiv och opartisk och tingsrätten ger därför inte någon juridisk rådgivning.

Det är mycket viktigt att du som privatperson och byggföretag tar hjälp av en jurist som kan hjälpa till med kontakten mellan parterna, domstolen och under rättegången för att du skall känna dig trygg att allt går rätt till och att din rätt tillvaratas på bästa sätt.

 

Försäkringstvist

Försäkringar fyller genom sin betydelse för den enskildes ekonomiska trygghet en viktig funktion i vårt samhälle. Försäkringsverksamheten är noga reglerad i lag och står under tillsyn av Finansinspektionen.

En försäkringstagare som inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut om försäkringsersättning har i regel flera möjligheter att få sitt ärende prövat. Till att börja med kan man få ärendet prövat på nytt inom försäkringsbolaget. Många av de större bolagen har särskilda prövningsnämnder eller egna kundombudsmän dit konsumenten kan vända sig för att få ärendet omprövat.

Branschgemensamma nämnder

Inom försäkringsbranschen finns en rad prövningsnämnder, bl a Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd och Personförsäkringsnämnden. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd tillser att enhetlig och skälig ersättning betalas vid personskador där ansvarsförsäkring berörs. Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagaren yttranden i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring när försäkringsmedicinsk bedömning krävs. Nämndernas utlåtanden är vägledande till exempel när det gäller tolkning av försäkringsvillkor och vid skapandet av enhetlig praxis inom skaderegleringen.

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden ska enligt lag handlägga allvarliga trafikskador för att ersättningen för personskador ska bli rättvis och enhetlig. Nämndens ordförande utses av regeringen och övriga ledamöter representerar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och försäkringsbolag. Nämnden ger rekommendationer om skaderegleringen i de enskilda fallen.

Domstol

En försäkringstvist kan naturligtvis även prövas av allmän domstol. I de flesta hemförsäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring som man kan använda om man råkar i tvist med någon och tvisten kan prövas i domstol.

Rättsskyddet kan även användas vid tvist med det egna försäkringsbolaget.

Vid frågor och vägledning i en tvist i vilken försäkring ingår eller ska användas vänligen ta kontakt med oss på Attorney.

 

Hovrätt

Hovrätten är den andra instansen efter tingsrätten i frågor som rör tvistemål, brottsmål och andra domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt.

Detta betyder att om du inte är nöjd med tingsrättens dom, så kan du överklaga den, i de flesta fall, till hovrätten.

Det krävs dock att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Det finns sex hovrätter i Sverige och det krävs kunskap om hur och till vilken hovrätt man överklagar tingsrättens dom.

Hovrätten har till uppgift att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande demokratisk rättighet.

Hovrätten skall vara objektiv och opartisk och hovrätten ger därför inte juridisk rådgivning. Vänd dig alltid till ett utbildat juridiskt ombud om du vill ha råd om hur din tvist ska lösas och hur en process ska läggas upp i hovrätten eller om hur lagen skall tolkas i ett enskilt fall.

Det är mycket viktigt att du som privatperson eller företag tar hjälp av en jurist som kan för din talan i hovrätten och som förstår just dina behov och önskemål.

 

Lönefordran

Lön
En anställd har rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott. Denna bedömning ska dock göras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet.

För att ett kontraktsbrott ska föreligga krävs i regel att utbetalning dröjt med mer än någon enstaka dag.

Det finns situationer där en arbetsgivare, med hänvisning till att det föreligger en motfordran gentemot arbetstagaren, håller inne med lön men pga. existerande lagstiftning med kvittningsförbud bör man alltid införskaffa juridiska råd innan detta sker.

En motfordran kan t.ex. handla om att arbetsgivaren anser att arbetstagaren vållat skada i tjänsten och bör stå för kostnaderna, eller att arbetstagaren fått ut för mycket i ersättning. För lönefordringar gäller den allmänna preskriptionstiden på tio år men såväl arbetstagare som arbetsgivare måste beakta reglerna om kvittning i ett anställningsförhållande.

Semesterersättning

Upphör en anställning innan den anställde har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetsgivaren betala semesterersättning i stället. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Finns det en godtagbar anledning till att semesterersättningen inte går att beräkna inom en månad ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Det framgår i regel på din lönespecifikation om du har innestående semesterdagar att ta ut. Semesterlön och semesterersättning omfattas av två års preskription enligt 33 § semesterlagen.

Betalar arbetsgivaren inte ut lön eller semesterersättning efter uppmaning därtill kan du via ett juridiskt ombud få hjälp i ärendet. Möjligheten finns då att väcka talan mot arbetsgivaren vid tingsrätten.

Det är därför mycket viktigt att du som arbetsgivare eller privatperson tar hjälp av en jurist som kan hjälpa till med kontakten med den andra parten och sedan med domstolen och under den eventuella rättegången för att du skall känna dig trygg att allt går rätt till och att din rätt tillvaratas på bästa sätt.

 

Rättshjälp

Det finns två former av rättshjälp, dels rättshjälp som sådant vid domstol och dels rådgivning hos jurist.

Rättshjälp kan lämnas av domstolen, domstolsverket eller jurist och den lämnas till fysisk person och till dödsbo.

Genom rättshjälp betalar staten i stor utsträckning kostnaderna i det rättsliga ärendet som rättshjälpen avser.

För att en fysisk person ska kunna beviljas rättshjälp ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Det ska med hänsyn till det rättsliga ärendets art och betydelse, tvistemålets värde och omständigheter i övrigt vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna.
 • Den rättssökande ska behöva juridiskt biträde och detta behov kan inte tillgodoses på annat sätt.
 • Den rättssökandes årsinkomst får inte överstiga 260 000 kr
 • Den rättssökande får inte ha någon rättsskyddsförsäkring som täcker ärendet.Rättshjälp fåt inte beviljas i vissa särskilt undantagna typer av mål t.ex. äktenskapsskillnad, underhåll till barn m.m. och näringsidkare beviljas rättshjälp endast om särskilda skäl föreligger.Rättshjälp beviljas normalt endast sedan rådgivning har lämnats i ärendet i minst en timme.Rättshjälp är aldrig gratis för myndiga personer och man själv betalar det som kallas rättshjälpsavgift. Om personens ekonomiska förhållande förändras väsentligt under ärendens gång kan avgiften ändras.Det är därför mycket viktigt att du som privatperson tar hjälp av en jurist så snart du har hamnat i en tvist så denna jurist kan sända in en ansökan om rättshjälp.Sedan kan juristen driva tvisten i domstolen just efter dina behov och önskemål.

   

  Tvist

  Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.

  Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar, konsumenttvist och tvist inom familjen.

  Tvist om pengar

  Om tvisten handlar om pengar kan parterna ofta göra upp i godo. Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att till exempel få den som är skyldig dig pengar att betala, eller att avhysa en hyresgäst som inte betalar sin hyra. Attorney kan hjälpa dig med kontakten. Om den som är skyldig dig pengar ändå inte vill betala, kan tingsrätten avgöra tvisten.

  Konsumenttvist

  En annan typ av tvist är konsumenttvister, det vill säga tvister mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för enskilt bruk. Du som konsument kan få hjälp av oss på Attorney att få rätt.

  Tvist inom familjen

  Om tvisten rör familjen, till exempel föräldrar som inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge, kan det hända att parterna måste vända sig till domstol för att få frågan löst.

  Arbetstvist

  En arbetstvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Vissa typer av arbetstvister kan prövas direkt av Arbetsdomstolen, andra tas upp av en tingsrätt.

  Vid tvist ska du alltid ta hjälp av en jurist så snart du har hamnat tvisten så juristen driva tvisten just efter dina behov och önskemål.

   

  Uppsägning

  Har du fått en uppsägning från din arbetsgivare? Kontakta en jurist för att kontrollera om din uppsägning har skett på ett sätt som följer lagstiftningen.

  Såväl arbetstagare som arbetsgivare måste skilja mellan uppsägning och avskedande. Man kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl och då får man uppsägningslön och avskedad på grund av mycket grov misskötsamhet och då erhåller man ingen uppsägningslön.

  Arbetsbrist är oftast baserad på brist på lönsamhet i företaget, färre kunder eller minskat intresse från arbetsgivarens sida att driva en viss verksamhet.

  Uppsägning på grund av personliga skäl är något som hänför sig till arbetstagaren personligen och är då oftast kopplat till exempel långvarig mindre misskötsamhet, olovlig frånvaro, stora samarbetssvårigheter eller illojalitet.

  Oavsett om du är Avskedad eller Uppsagd måste det ske skriftligen och om du får ett muntligt besked om uppsägning, kontakta alltid en jurist.

  I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta i de fall arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen.

  Om arbetstagaren har företrädesrätt till att återfå anställningen om arbetsbristen upphör ska det anges i uppsägningsbeskedet att anmälan om detta krävs för att kunna göras gällande.

  Uppsägningstiden finns reglerad om du har kollektivavtal annars gäller Lagen om anställningsskydd, LAS. Du kan även ha reglerat uppsägningstiden i ditt anställningsavtal.

  Under uppsägningstiden har arbetstagaren arbetsplikt och lojalitetsplikt om inte något annat har avtalats.

  Såväl arbetsgivare som privatpersoner uppmanas av både media och på internet att använda sig av information på internet när man ska säga upp någon eller har blivit uppsagd.

  Eftersom varje situation är unik finns det mycket stora risker med att använda sig av information från internet utan att förstå innebörden av juridiska begrepp och formuleringar och utan att anpassa hanteringen av frågan till den unika situation som ska behandlas.

   

  Rättegång

  Rättegång är den del av rättsprocessen som sker vid en domstol. I vardagligt tal syftar ordet på huvudförhandlingen, det vill säga sammanträdet i rättssalen, men rättegång omfattar också mycket annat.

  En rättegång innehåller också alla brev som har skickats innan huvudförhandlingen (skriftväxling) från och med att någon blev stämd till tingsrätt eller ett myndighetsbeslut överklagades till förvaltningsrätt.

  En tid innan huvudförhandlingen, kallar domstolen normalt parterna till en muntlig förberedelse, där man går igenom allt som parterna säger och har skrivit, så att eventuella missförstånd kan redas ut. Den muntliga förberedelsen är också en del av rättegången.

  Efter den muntliga förberedelsen, kan parterna och deras ombud ges möjlighet att komplettera sina skriftliga bevis och inkomma med vilka vittnen dom vill kalla till huvudförhandlingen.

  Efter huvudförhandlingen bestämmer domstolen hur allt skall bedömas. Domstolens beslut kallas dom. I domen berättar domstolen om vad som kom fram under rättegången, jämför detta med vad som står i lagen och tittar på bevisen och därefter och bestämmer domstolen vem av parterna som har rätt.

  En rättegång äger normalt rum i en tingsrätt för de flesta formerna av ärenden. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande demokratisk rättighet.

  Privatpersoner uppmanas av både media och på internet att använda sig av information på internet när man ska till en rättegång, gör inte det.

  Det är mycket viktigt att du tar hjälp av en jurist som kan hjälpa till med kontakten med domstolen och under rättegången för att du skall känna dig trygg att allt går rätt till och att din rätt tillvaratas på bästa sätt.

   

  Tingsrätt

  Tingsrätt är namnet på den första domstolsinstans som i första instans handlägger mål som rör civilrättsliga tvister och brott.

  Det finns tingsrätter i hela Sverige och normalt avgörs en rättegång i en tingsrätt, där den som har blivit stämd till domstolen bor. Den som berörs av domen och är missnöjd med den, kan överklaga till hovrätten.

  I tingsrätt avgörs exempelvis tvister gällande arvskifte, brottmål, entreprenadtvister, fastighetstvister, fordringar dvs. om någon är skyldig någon annan pengar, familjerättsliga mål såsom vårdnadsmål m.m.

  Mål som rör beslut av en myndighet, såsom skatt, uppehållstillstånd m.m. avgörs dock i förvaltningsrätt, som är en annan typ av domstol.

  Tingsrätterna infördes i Sverige 1971. De utgör en fortsättning av de äldre domstolarna i Sverige, rådhusrätt som fanns i de större städerna och häradsrätt som fans på landsbygden. Dessa domstolar är en svensk tradition som går ända tillbaka till det allmänna tinget på vikingatiden.

  En tingsrätt har till uppgift att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande demokratisk rättighet.

  En tingsrätt skall vara objektiv och opartisk och tingsrätten ger därför inte juridisk rådgivning. Vänd dig alltid till ett utbildat juridiskt ombud om du vill ha råd om hur din tvist ska lösas och hur en process ska läggas upp i tingsrätten eller om hur lagen skall tolkas i ett enskilt fall.

   

  Undersökningsplikt

  Undersökningsplikten begränsar ansvaret vid köp av en fastighet.

  Utgångspunkten vid ett fastighetsköp är att fastigheten säljs som den är, dvs. den säljs i befintligt skick. Detta sker oavsett om det är en privatperson eller ett företag som säljer fastigheten.

  Säljaren ansvarar emellertid inte för de fel som kunde ha upptäckts vid en tillräckligt noggrann undersökning. Det är köparen som bär ansvaret för de fel som kunde ha hittats och som behöver gardera sig för att han har hittat samtliga fel som borde ha upptäckts. Därför ska denne genomföra en tillräckligt noggrann undersökning.

  Som utgångspunkt räcker det med en lekmans undersökning. Om en på området normalt erfaren lekman borde ha upptäckt felet vid en tillräckligt noggrann undersökning av fastigheten anses felet vara upptäckbart och köparen får själv stå för det.

  Om denne normalt erfarne lekmannen inte borde ha upptäckt felet så går ansvaret för felet över på säljaren. Vid indikation på fel, till exempel dålig lukt och fuktfläckar bör köparen göra en mer noggrann undersökning än vad som annars skulle vara fallet.

  Detta innebär att köparen låter utföra en utökad teknisk undersökning, bland annat genom ett fysiskt ingrepp i byggnaden eller i marken för att hitta orsaken till det misstänkta felet.

  En jurist kan föra din talan och hjälpa dig med reklamation och rättegång vid eventuella fel i fastighet.